26/09/2010 23:56:37 UTC+02:00

Beknopt verslag gemeenteraad 13-09-2010

Voor ik mijn verslag begin wens ik dieper in te gaan op de eerste twee punten uit de gemeenteraad. Deze punten werden ingediend via een burgerinitiatief. Iedere Diepenbekenaar kan een punt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen indien hij voldoende handtekeningen bij elkaar kan krijgen die het agendapunt steunen. Voor Diepenbeek zijn er 300 handtekeningen nodig.

Hoe komt een burger er toe om een punt via een burgerinitiatief op de gemeenteraad te plaatsen? Beste lezer, als burger kom je zelden of nooit op zo een idee zonder dat dit politiek wordt gesteund. Laat ons eerlijk zijn, welke burger weet dat dit bestaat, waar haal je de nodige documenten, hoeveel handtekeningen heb je nodig, hoe moet je de vragen juist formuleren, enz… ? Je kan dit terugvinden via het internet maar dan nog…

Even verduidelijken…
Het is je goed recht om als lokale politieker bepaalde ideeën door te drukken. Het probleem is dat deze ideeën ook moeten gedragen worden door minimum de helft van de gemeenteraadsleden want anders haal je in de gemeenteraad je slag niet thuis. Als je lid bent van een meerderheidspartij mag dit normaal geen probleem zijn. Behalve wanneer je voorstel niet wordt gedragen door je collega’s uit de meerderheid. Je kan dan op een achterbakse manier je gelijk proberen te halen door een burgerinitiatief te organiseren en een aantal mensen de straat voor jou in te sturen die handtekeningen moeten verzamelen om toch maar jouw punt in de gemeenteraad bespreekbaar te krijgen. Hopelijk zwichten dan een aantal politiekers onder de druk van de bevolking (300 handtekeningen) waardoor je toch nog je slag kan thuis halen.

Dit is niet gelukt in de gemeenteraad van Diepenbeek omdat het zo klaar was als een klontje suiker dat dit een politiek spel was van 1 lid uit de gemeenteraad. Als men dan ook nog een perstekst met foto publiceert in de krant waar allemaal politiek actieve mensen opstaan dan is de geloofwaardigheid van dit ‘burgerinitiatief ‘ helemaal zoek. Bijkomend is het niet ernstig als je hoort welke verhalen er aan de deuren zijn verteld om de mensen toch maar te overtuigen om de petitie te tekenen en zo aan 300 handtekeningen te komen. Goed om weten is dat er nog geen 200 handtekeningen zijn geplaatst door inwoners van Rozendaal ondanks dat zij met 1400 zijn die mochten tekenen.

Agenda
1. Verzoek tot het plaatsen van buurthuis Rozendaal langs de gemeentelijke basisschool
Bij een burgerinitiatief mag de indiener zijn agendapunt 5 minuten komen toelichten. Dhr. Marc Hermans (geen familie van mij !) kreeg maar liefst 40 minuten de tijd van de voorzitter Dhr. Frank Keunen om zijn toelichting te geven. Tevergeefs, zowel oppositie als meerderheid zagen het niet zitten. De reden van niet goedkeuren van dit punt is de huidige financiële toestand van de gemeente en de locatie waar het buurthuis moet gebouwd worden. Denk aan parkeerproblemen, geluidsoverlast, enz… De stemming was over duidelijk. 22 tegen het voorstel, 2 onthoudingen en 1 stem voor het bouwen van het buurthuis. Voor alle duidelijkheid wens ik te vermelden dat de persoon die voor stemde niet de bezieler is van het burgerinitiatief. Klein detail, de behandeling van dit punt duurde ‘maar’ 2 uur en dit in laatste instantie in aanwezigheid van de politie op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad. Waarom ? Omdat er twee mensen tussen het publiek hun stem hadden verhoffen en er volgens de krant een aanwezige met zijn vinger naar mij had gewezen.

2. Behoud huidig aanbod openbaar vervoer Rozendaal.
Ook bij dit punt kan je je afvragen hoe een burger (dezelfde als bij vorig punt) er bij komt om dit punt te agenderen in een gemeenteraad ? Nooit werd er over dit punt gecommuniceerd in de Teng of ander communicatiekanaal en toch was de indiener op de hoogte van elk detail. Enkel het schepencollege had kennis van dit dossier. Binnen het college was het duidelijk dat de meerderheid van de leden van het college gewonnen waren voor het afschaffen van het huidige traject en te kiezen voor het veilige alternatief dat De Lijn voorstelde. Dit was niet naar de zin van 1 schepen, vandaar het burgerinitiatief.

Dit agendapunt werd in beraad gehouden omdat De Lijn enkele weken na de gemeenteraad een toelichting komt geven over de alternatieve route. De volgende gemeenteraad wordt dit punt opnieuw geagendeerd.

3. Toetreding tot het Infra-X-net van Infrax
Het toetreden geeft ons het voordeel dat we gebruik kunnen maken van het Infra-X-net (kabel) voor interne datacommunicatie, vaste telefonie diensten en internetverkeer. Dit levert in de toekomst een besparing op van 23% tov de huidige kosten (hoofdzakelijk Belgacom).

4. Wegnemen hoogspanningscabine hoek Nanofstraat – Keizerstraat
Ik ben van oordeel dat de zichtbaarheid erg beperkt is wanneer men vanuit de Keizerstraat richting centrum rijdt. Omwille van de werken aan de Nanofstraat deed de mogelijkheid zich voor om de nodige kabels te voorzien om de cabine nadien te laten verwijderen.
Gemeenteraadslid Lucien Wolfs stelde me de vraag hoeveel ongevallen er in het verleden waren gebeurd. Ik moest het antwoord schuldig blijven. Hij wist me te vertellen dat er nog geen enkel gebeurde. Blijkbaar moet er dus eerst iets gebeuren vooraleer men maatregelen dient te nemen. Ik heb hier een andere mening over.
Kostprijs : 25.839 euro.
Dit punt werd goedgekeurd. De cabine zal dus binnenkort verdwijnen.

5. Wijze van gunning en goedkeuirng bestek Onderwijslaan en Leliestraat
De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven over de plannen die getekend werden voor de Onderwijslaan en Leliestraat.
 

nog geen reacties

03/07/2010 00:12:04 UTC+02:00

Beknopt verslag gemeenteraad 10072010

Wanneer er naar mijn mening in de gemeenteraad vreemde verklaringen worden afgelegd of er worden belangrijke of onbegrijpelijke beslissingen genomen zal ik vanaf nu hier verslag over uitbrengen. De gemeenteraad is openbaar, dus iedereen mag hierover geïnformeerd worden.

Beknopt verslag gemeenteraad 1/07/2010
1. Budgetwijziging van gewone en buitengewone dienst.
De gewone begroting zijn de gelden die nodig zijn voor de dagelijkse werking van een gemeente. Het woord buitengewone begroting zegt het al zelf. Dit zijn uitzonderlijke projecten waarvoor gelden moeten voorzien worden. Bij de opmaak van deze begrotingen maakt men een raming. Wanneer men de effectieve prijzen krijgt stelt men soms vast dat men te weinig geld heeft voorzien. Of dat er onvoorziene kosten of bijkomende projecten zijn gekomen. Door een begrotingswijziging past men de bedragen aan zodat de gemeente verder kan werken. Dit ter info.


Het belangrijkste punt op de buitengewone begroting was het extra voorzien van 100.000 euro voor buurthuis Rozendaal. Tijdens een eerder schepencollege had ik reeds het sp.a-standpunt duidelijk gemaakt en laten notuleren dat we door de financiële problemen van de gemeente niet akkoord waren om hiermee in te stemmen. Onze vraag was om eerst een totaal overzicht van de toekomstige investeringen te krijgen en dit samen met een totaal overzicht van de beschikbare financiële middelen. Tijdens het schepencollege werden mijn opmerkingen niet serieus genomen en het punt werd door de voorzitter van de gemeenteraad toch op de agenda geplaatst. Een verder overleg was blijkbaar niet nodig.

Sp.a-fractievoorzitter Danny Bulen vroeg om het buurthuis tijdelijk uit de begroting te nemen tot we een globaal overzicht hebben over de op stapel staande projecten in Diepenbeek. Na een lange discussie in de gemeenteraad met Leroux en Keunen werd het buurthuis met een eerste stemming van de begroting afgehaald. Dit tegen de zin van beide heren, Leroux stemde tegen en Keunen boog het hoofd net voor de stemming.
De stemming van de begroting zelf verliep niet zoals wij hadden gehoopt. Schepen Leroux stemde met de oppositie mee en keurde hierdoor de begroting af.

Ex-schepen Eddy Heleven deed ook nog een opmerkelijke tussenkomst. Hij veegde de schepen van financiën Frank Keunen deftig de mantel uit. Heleven spuugde zijn gal over de in zijn ogen chaotische financiële opvolging.

2. Veilige schoolomgeving Toekomststraat (Papillon)
Aan de school in de Toekomststraat wordt tijdens de grote vakantie de weginfrastructuur veiliger gemaakt. Ook komen er de nodige paaltjes en elektronische verkeersborden. Dit is de derde schoolomgeving die onze technische dienst in eigen beheer verkeersveilig zal maken. De volgende schoolomgeving zal Lutselus moeten worden. De eerste onderzoeken zijn reeds gebeurd.

3. Goedkeuring ontwerp ‘Aanleg speelplein Vlierstraat’
Als schepen van jeugd ben ik een grote voorstander om kleine speelpleintjes te realiseren in woonwijken. Maar een speelplein met op enkele meters een compostpaviljoen, daar ben ik geen voorstander van.

Tijdens een informatieavond voor de inwoners van de Vlierstraat werd al snel duidelijk dat de buurt niet te vinden was voor een compostpaviljoen aan hun voordeur. Onder het mom van ‘wij als gemeente evalueren dit project na 18 maanden’ was er voor de buurt geen andere keuze dan dit te aanvaarden.

Ondanks dat ik in het schepencollege ook voor dit punt de nodige opmerkingen over de locatie heb gemaakt, moest dit ook zonder verder overleg geagendeerd worden op de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraad heeft Danny Bulen samen met oppositieraadslid Lucien Wolfs duidelijk gemaakt dat de locatie zeer slecht is gekozen. Beide personen hebben gevraagd om het compostpaviljoen niet uit te voeren en alleen de speeltuin te realiseren. Schepen Leroux was hier niet mee akkoord. Een uiteindelijke stemming van 24 tegen 1 om alleen de speeltuin te realiseren was naar mijn mening duidelijk. Als democraat moet men zich met de uitslag van een stemming neerleggen. Ik vermoed dat dit niet gaat gebeuren en dat er alles zal gedaan worden om ergens een procedure foutje te vinden om maar in beroep te kunnen gaan tegen het besluit van de gemeenteraad.


Mijn conclusie uit deze gemeenteraad :
Schepenen kunnen best wat meer respect op brengen voor de gemeenteraadsleden en niet steeds hun eigen willetje willen doordrijven. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de belangrijke beslissingen neemt en niet het schepencollege.
Gisteren is bewezen dat raadsleden geen stemmachines zijn maar dat deze mensen ook een mening hebben.
 

nog geen reacties

03/05/2010 12:48:46 UTC+02:00

Toekomstige verbinding tussen het Reitje en het centrum

 • toekomstige verbinding reitje en centrum

Blijkbaar is er ongerustheid bij de inwoners van het Reitje over het afsluiten van het kruispunt N76 - Grendelbaan. Ik begrijp dit en heb hier alle begrip voor. Deze ongerustheid is volgens mij te wijten aan het ontbreken van informatie. Er zal volgende week een extra Teng worden uitgebracht waarin alles nog eens duidelijk wordt omschreven. Hopelijk helpt ons informatieblad al de geruchten en onwaarheden uit de wereld.

Ik probeer in dit artikel kort toe te lichten waarom er voor de huidige oplossing werd gekozen en wat de alternatieven waren. Dit is niet terug te vinden in de Teng die gaat verschijnen. Ook schets ik kort wat de voordelen zijn van de nieuwe situatie. Om af te sluiten geef ik mijn mening over de verschillen tussen de huidige en nieuwe situatie voor de inwoners van het Reitje om het centrum te bereiken.

Alternatieven

Eén van de alternatieven was het Molenpark. Hier ga ik geen tijd meer aan spenderen. Mijn mening kan u lezen in onderstaande artikels. Een ander alternatief was de Industrielaan verlengen en onder de brug van de N76 laten doorlopen tot aan de Bentstraat. Aan de Bentstraat een brug over het spoor realiseren en zo aansluiten op de Grendelbaan. Het huidige kruispunt van de Bentstraat - Oude Baan en Grendelbaan moest dan aangepast worden en zou dan een zeer druk kruispunt worden. De omweg die de mensen dan moesten maken om bijvoorbeeld vanuit het centrum naar het containerpark te rijden was vrij groot, plus deze inwoners moesten telkens het kruispunt met de N76 oversteken. Een ander alternatief was een nieuwe weg aanleggen op de plaats waar nu het fietspad ligt (onder aan de N76) tussen de Lutselusstraat en het rondpunt aan het Sint Gerardus. Inwoners woonachtig aan de zuidkant van de Grendelbaan en komende van de Industrielaan of Demerstraat (containerpark) moesten dan via deze nieuwe weg tot aan het rondpunt rijden om daar terug richting centrum, Reitje of het Crijt te rijden. U kunt zich al voorstellen dat dit een zeer slechte oplossing was geweest. Bovendien waren de twee laatste alternatieven zeer moeilijk vergunbaar omwille van hun locatie in beschermd gebied.

Persoonlijk ben ik van oordeel dat wij als beleid het minst slechte hebben gekozen voor onze inwoners. Een ideale oplossing was er jammer genoeg niet, maar net zoals er nadelen zijn aan de nieuwe situatie zijn er ook voordelen.

Voordelen van de nieuwe situatie

 • De inwoners van de Molenstraat worden gespaard van het huidige drukke verkeer en zwaar vervoer.
 • De nieuw aan te leggen weg tussen de Grendelbaan en de Katteweidelaan die ook dienst zal doen als ontsluitingsweg voor de nog aan te leggen KMO-zone wordt op kosten van AWV-Limburg (wegbeheerder gewestwegen) gerealiseerd.
 • De toegang voor de nog aan te leggen KMO-zone komt onmiddellijk aan de kant van de N76 en niet via de Katteweidelaan. De inwoners van de Katteweidelaan gaan hierdoor gespaard blijven van nog meer overlast.
 • Het veilig maken van het kruispunt Katteweidelaan - N76. Volgens AWV-Limburg bestaat er een mogelijkheid om de N76 te verlagen waardoor de Katteweidelaan via een brug over de N76 komt te liggen. In mijn ogen een constructie die niet gemakkelijk realiseerbaar zal zijn.
 • De inwoners van het Reitje kunnen op een veilige manier de N76 kruisen aan de Katteweidelaan en zo richting centrum of E313 rijden. Denk hier aan de vele verkeersongevallen uit het verleden met zwaar gewonden en dodelijke slachtoffers.

Verschillen tussen huidige en nieuwe situatie

Voor de inwoners van het Reitje heb ik een plannetje toegevoegd. De zwarte pijlen geven aan hoe het merendeel van het verkeer volgens mij vandaag richting centrum rijdt. Vandaag de Katteweidelaan oversteken richting centrum is onverantwoord. De oranje pijlen zijn de toestand voor de toekomst. Persoonlijk zie ik weinig verschillen met de huidige toestand. Alleen de Muggenbergstraat en een stukje van de Katteweidelaan zullen ook het huidige verkeer van de Grendelbaan te verwerken krijgen. In totaal een omweg van enkele honderden meters die u uiteindelijk veilig aan de overkant van de N76 brengen.

Opmerking

Indien het kruispunt N76 - Katteweidelaan niet veilig wordt gemaakt zal het Spartacusplan niet doorgaan. Dit is opgenomen in de overeenkomst tussen de gemeente, De Lijn en Infrabel.

nog geen reacties

01/05/2010 20:08:57 UTC+02:00

Alternatieven zoeken voor afgesloten kruispunt N76-Grendelbaan

 • alternatieven

Voorbije woensdag is er een vergadering doorgegaan over het mobiliteitsplan. Bijna alle actoren waren aanwezig zodat de verschillende meningen allemaal ter sprake kwamen. Eén van de onderwerpen was natuurlijk de ontsluiting van de Industrielaan gekoppeld aan het afsluiten van het kruispunt van de N76 met de Grendelbaan.

De mensen die de vorige artikels over Spartacus op mijn weblog hebben gelezen, weten dat ik enorm veel moeite heb gedaan om een ontsluiting van de Industrielaan te bekomen door rechtstreeks aan te sluiten op de N76. Hierdoor had het kruispunt van de N76 met de Grendelbaan kunnen openblijven. Dit is jammer genoeg niet gelukt. Ik ben van mening dat we toch nog alternatieven moeten zoeken waardoor het centrum eenvoudiger te bereiken is voor de inwoners.

Omwille van die bereikbaarheid heb ik tijdens de vergadering opnieuw de vraag gesteld of er kan onderzocht worden of het technisch en verkeerskundig haalbaar is om voor de voertuigen op de N76 komende van Lutselus via een afslagstrook een aansluiting te krijgen op de nieuwe omleidingsweg (zie meest noordelijke cirkel). Tot mijn verbazing was er weinig tot geen weerstand tegen dit voorstel. Enkel werd er geopperd dat dit reeds werd onderzocht en dat het technisch niet mogelijk zou zijn om een aansluiting te realiseren. Ik was hier niet van overtuigd en heb gevraagd om een nieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Na duidelijk te hebben gemaakt welke opportuniteiten deze aansluiting met zich meebrengt werd mijn vraag positief beantwoord.

Opportuniteiten :

 • Voertuigen komende van Lutselus kunnen via N76 onmiddellijk naar de Industrielaan, het centrum (centrale cirkel) en de nieuwe kmo-zone.
 • Men dient geen afslagstrook te voorzien aan de Katteweidelaan waardoor dit punt minder complex wordt (zie meest zuidelijke cirkel).

Lang zullen we niet moeten wachten op een antwoord, want in de maand mei zitten we al terug rond de tafel.
Ik wens nog te vermelden dat het afsluiten van het kruispunt N76 - Grendelbaan richting Bilzen nog in onderzoek is. Dit werd niet aangeduid op de tekening.

nog geen reacties

12/02/2010 21:58:31 UTC+01:00

Molenpark afgevoerd !!!

Eind januari hebben we na lange tijd nogmaals rond de tafel gezeten ivm Spartacus. Het ging voornamelijk om het knelpunt 'Molenpark'. Blijkbaar hebben alle betrokken partijen eindelijk ingezien dat het voorstel met de lus (zie vorige artikels) een voorstel was dat ze in Diepenbeek nooit door de gemeenteraad kregen. Als schepen van openbare werken was ik ruim een jaar geleden overtuigd dat dit kunstwerk een schande zou worden voor Diepenbeek. Ik heb me dan ook met al mijn macht verzet tegen deze brugconstructie ondanks de tegenwind van politiekers in Diepenbeek als daar buiten. Blijkbaar hadden zij maar één doel, zo snel mogelijk de tram door Diepenbeek laten sporen, ongeacht welke schade dit ruimtelijk alsook menselijk met zich mee zou brengen. Dit waren dus fundamentele meningsverschillen. De inwoners van de Molenstraat kunnen terug op beide oren slapen, hun voortuintje zal niet onteigend worden en hun straat zal niet de omleidingsweg van Diepenbeek worden.

Is het voorstel dat er nu voorligt dan de ideale oplossing ? Neen, maar als men tussen twee slechte oplossingen moet kiezen moet men als lokaal politicus kiezen voor zijn inwoners en hun woonkwaliteit. Ik ben er me van bewust dat we voor Spartacus misschien kostbare tijd hebben verloren maar voor de inwoners van de Molenstraat hebben we levenslange woonkwaliteit gewonnen. Maar ook de ruimte waar de lus was voorzien kan nu ontwikkeld worden voor 'wonen', 'werken' en 'winkelen'. Laat ons hopen dat de Colruyt zijn bouwplannen kan doorzetten, menig Diepenbekenaar zal dan tevreden zijn.

Volgende week gaat het over de euro's. Als we hierover een akkoord krijgen komt het dossier in een stroomversnelling. Na een informatieavond voor onze inwoners kunnen we naar de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het dossier kunnen de vergunningen worden aangevraagd voor de bouwwerken. 

Mijn voorspelling is dat de eerste tram door Diepenbeek zal rijden tegen 2014.

Tot binnenkort.

reacties: 3

14/11/2009 01:58:16 UTC+01:00

Problemen in zonneland !!!

Door de samenaankoop van zonnepanelen die de gemeente Diepenbeek heeft georganiseerd komen de mensen steeds vaker met allerhande vragen over zonne-energie naar me toe.

Momenteel stel ik vast dat de mensen zich ernstige vragen stellen over de afgesproken plaatsingsdatum van hun PV-installatie. De leveranciers van zonnepanelen hebben in de maanden september en oktober enorm veel installaties verkocht. Wat ze niet wisten was dat er een probleem zou ontstaan met het leveren van de omvormers. Momenteel hebben de leveranciers een overvol orderboek maar kunnen ze aan geen omvormers meer geraken.

Wat is het gevolg ?

Een eigenaar van een installatie komt maar in aanmerking voor de 450 euro per groenstroomcertificaat ( 1 certificaat = 1000kWh) wanneer de installatie technisch in orde is en de datum van het keuringsverslag van voor 1 januari 2010 is. Indien dit niet het geval is valt men terug op 350 euro per certificaat en dit 20 jaar lang.

Het is duidelijk dat enkele dagen vertraging aanzienlijke financiële consequenties kunnen hebben.

Omdat bepaalde leveranciers vandaag reeds weten dat ze de beloften die ze hebben gemaakt tijdens de verkoop niet kunnen nakomen, toveren zij allerhande formules uit hun hoed. Omdat deze vaak aantrekkelijk lijken wens ik hieronder de mensen duidelijk te maken dat zij zeer goed op hun hoede moeten zijn.

Hieronder kunnen jullie een berekening vinden van wat het financieel resultaat is als de PV-installatie in 2010 wordt geplaatst ipv in 2009.

Ik wens jullie enkel te behoeden tegen het te snel nemen van een beslissing. Wat een goede beslissing is is afhankelijk van je contract dat je hebt afgesloten met je leverancier. Uitspraken kan ik hier niet over doen.

Berekening :

Enkele voorwaarden:
1. Er wordt geen rekening gehouden met de onkosten om het dak te isoleren. Dit is een verplichting vanaf 1/01/2010.
2. De berekening is excl. BTW en in de veronderstelling dat er op de plaatsing van een éénmalige vergoeding geen roerende voorheffing zou moeten betaald worden (op een spaarboekje dus).
3. De installateur kan de vergoeding enkel als een korting toekennen of met een kredietnota betalen (betaling in het zwart werd uitgesloten). In dat geval is de klant ook de fiscale voordelen kwijt op dit gedeelte en ook de gemeentelijke opcentiemen op deze som. Als men de gemeentelijke opcentiemen bv. op 7,5% zet (Diepenbeek) bedraagt de belastingsaftrek 40% x 1.075 = 43%

Als men de rentes op 2.5 % schat komt men aan de volgende resultaten (voor 1 GSC / per jaar gedurende 20 jaar):
- De waarde van één GSC van 450€/jaar, geplaatst aan 2.5%, bedraagt na 20 jaar 11495€.
- Voor GSC’s van 350€ is dit 8941€.
- Het verschil is dus 2554€.
- Om dit verlies goed te maken zou men vandaag een compensatie van 1559€ moeten krijgen en die gedurende 20 jaar aan 2.5% (zonder voorheffing) moeten kunnen plaatsen. Na 20 jaar worden deze 1559€ 2554€ en is het verlies gecompenseerd.
- Maar vermits de 1559€ (op een legale manier uitbetaald) zullen afgetrokken worden van de factuur, zal men hier ook de 43% belastingsaftrek verliezen.
- Om dit goed te maken, zou de aftrek 1559€/(1-0.43)=2735€ bedragen.
- Deze bedragen hebben betrekking op 1 GSC. Als men, zoals in het algemeen aanvaard, weet dat 1 GSC per jaar bekomen wordt bij een installatie van 1/0.850 kWp, moet de vergoeding uiteindelijk 2735/0.85=3218 €/kWp bedragen.

Bijvoorbeeld iemand heeft een bestelling lopen van 5kW aan zonnepanelen.

Zijn verlies over 20jaar bedraagt  5 x 3218 euro = 16090 euro wanneer ze niet in 2009 worden geplaatst.

Een compensatie van 3.21 €/Wp kan echter door geen enkele installateur aangeboden worden (als men bedenkt dat er vandaag al offertes gemaakt worden aan minder dan 4€/Wp).
De klant zal dus in ieder geval de pineut zijn.

Zelfs als men de berekeningen maakt met hogere rentevoeten van 4% (en waar kan men vandaag 4% netto krijgen?), zou de uiteindelijke vergoeding iets onder de 3 €/Wp moeten bedragen, wat ook niet haalbaar is.

Bijkomend zal in Diepenbeek de gemeentelijke subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen vanaf 1/04/2010 worden stopgezet. Deze subsidie bedraagt vandaag nog 625 euro.

nog geen reacties

09/09/2009 23:51:28 UTC+02:00

Nog een rondje Spartacus...

Donderdag 17 september gaan we nog eens voor de zoveelste keer aan tafel met De Lijn, Infrabel en studiebureau Varinia om een oplossing te vinden voor de verkeersproblematiek die ontstaat door het aanleggen van de Spartacuslijn.

De discussie zal zich weer gaan toespitsen op het fameuze Molenpark (zie hieronder). Persoonlijk verwacht ik geen witte rook uit de schoorsteen ondanks dat het gemeentebestuur opnieuw met een alternatief zal komen voor de lus van het Molenpark.

Tot nu toe werd er geen enkel alternatief weerhouden, met de argumentatie dat het RSV (Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) dit niet toelaat. Dit is blijkbaar zo een dik boek dat men er alle vliegen van de wereld kan mee doodslaan.

Donderdag 17 september verwacht ik dan ook dat we in een padstelling gaan komen waar goede raad duur zal zijn.

Indien er iemand goede raad heeft mag hij/zij het steeds laten weten.

Ik hou jullie op de hoogte.

nog geen reacties

19/06/2009 17:57:50 UTC+02:00

Alternatief voor het Molenpark

In mijn vorige voorstel was er het probleem met het zwaar vervoer dat aan de provinciale school moest passeren. Dit was een zwak punt in mijn voorstel vandaar een bijkomend alternatief. Besprekingen in het kader van het nieuwe streefbeeld (hoe ziet de N76 er op lange termijn uit) van de N76 hebben me op onderstaand idee gebracht. Ik heb mijn voorstel opnieuw volledig uitgeschreven zodat iedereen kan volgen. Veel leesplezier en ik zie de reacties met veel plezier tegemoet.

Een alternatief creëren om de afgesloten spooroverweg in de Molenstraat op te vangen, kan veel gemakkelijker en goedkoper dan het huidig voorstel binnen het ‘Spartacus-project’, met hun druppelvormig kunstwerk in het ‘Molenpark’ (zie vorig artikel).  Deze oplossing is duur en met een grote omweg voor het plaatselijk gemotoriseerd verkeer. Bovendien wordt de privacy van de omwonenden langs Molenstraat en Grendelbaan grondig verstoord door de hoge brugconstructie.

Wanneer men af zou zien van de voorgestelde overbrugging in het ‘Molenpark’, dan worden dure onteigeningen van volwaardige bouwgrond voorkomen. Bovendien krijgt het gebied hernieuwde kansen voor een volwaardige stedenbouwkundige ontwikkeling en ontsluiting.

Bijkomend financieel voordeel is ook dat geen woningen hoeven onteigend te worden, noch aan het kruispunt Molenstraat- Grendelbaan, noch aan het kruispunt Molenstraat-Industrielaan.

Als alternatief kan ik verwijzen naar en gebruik maken van de herinrichtingswerken van het kruispunt N2-N76, met zijn afslagstroken en afgescheiden fietspaden, met ondertunneling ter hoogte van de Molenstraat.  Mits enige aanpassingswerken aan bedoeld project kan Noord en Zuid van Diepenbeek ter hoogte van de Molenstraat weer gemakkelijk ontsloten worden.

Als uitvalsweg tussen Noord- en Zuid-Diepenbeek kies ik dus voor de Molenstraat- Lutselusstraat.  Ter hoogte van de onderbrugging met de N76 worden een op- en afrit ontworpen.  Deze komen niet zomaar uit op de N76, maar sluiten aan door middel van in- en uitvoegstroken, waardoor de verkeersstroom op die N76 niet of nauwelijks beïnvloed wordt.  Kruisingen of dwarsingen op de N76 komen dus niet voor, hetgeen trouwens afgeraden wordt binnen het RSV.

Omdat de fietsvoorzieningen afgescheiden worden van de rijbanen van de N76, kunnen deze rijbanen iets oostelijker verschoven worden.  Voordeel hiervan is dat de bestaande brug over het spoor dan breed genoeg zal zijn om de eerder omschreven invoegstrook ook nog te kunnen bevatten. Een nieuwe brug bouwen is dus overbodig en natuurlijk kostenbesparend.

De aansluitingen op de Molenstraat worden zoveel als mogelijk uitgevoerd als haakse T-kruispunten, hetgeen de zichtbaarheid op de nieuwe aansluitingen verhoogd.

Het gemotoriseerd verkeer vanaf de industriezone ‘Centrum’ rijdt de Molenstraat af tot aan bedoelde oprit.  Om richting E313 te rijden volgt men gewoon de N76.  Om richting Genk te rijden volgt het lokale verkeer zijn huidige weg. Het zwaar verkeer neemt de N76 tot aan de nog aan te leggen rotonde ter hoogte van de Katteweidelaan om te keren.  Deze rotonde kan tegelijk de tewerkstellingszones ‘Dorpveld 1’ en ‘Dorpveld 2’ ontsluiten.

Het overige gewone en lokale verkeer kan vanaf het kruispunt N2-N76 zijn normale trajecten blijven volgen.

Bovendien voorzie ik supplementaire fietsvoorzieningen.  Vanaf de fietsondertunneling onder de N76 wordt een dubbelrichtingfietspad met ondertunneling onder de spoorweg door  ontworpen, dat aansluit op de bestaande fietsstrook langs de Molenstraat.  Omdat deze ondertunneling onder het spoor door ook reeds vervat zat in het ontwerp ‘Spartacus’, hoeven wij hiervoor geen meerkost aan te rekenen.  Deze ondertunneling hoeft enkel een paar honderd meter meer oostelijk te verschuiven.

Om het de fietsers gemakkelijker te maken wordt aan de noordzijde van de Molenstraat een vrijliggend dubbelrichtingfietspad ontworpen, dat naadloos aansluit op de bestaande fietsvoorzieningen langs de Demer, ter hoogte van de Demerstraat.

Door het gebied Molenstraat-Grendelbaan op deze wijze te ontsluiten voorkomt men extra verkeersdruk van zwaar vervoer op de N76d, de Stationsstraat. Omwille van de plaatselijke inplanting  van de ‘Provinciale School’  en het sportcentrum ‘Demerstrand’ en de vrij smalle rijstroken richting rotonde N76-N76d is dit een niet te versmaden pluspunt.

Bijlagen:

reacties: 1

24/04/2009 01:14:28 UTC+02:00

Info-avond Spartacus

Veel volk had ik verwacht op een info-avond rond Spartacus. Om en bij de 120 mensen waren aanwezig wat ik weinig vind. Omstreeks 21h30 gingen de mensen naar huis met veel vragen.

Het was de bedoeling dat de inwoners dezelfde presentatie zouden krijgen als de gemeenteraadsleden de voorbije dinsdag in de gemeenteraadscommissie. Het is een gecensureerde versie geworden.

Voorbije dinsdag heb ik de mensen van De Lijn, Varinia (studiebureau) en AWV (administratie wegen en verkeer) gewezen op een aantal zaken die echt niet door de beugel kunnen. Door de gecensureerde versie te presenteren heb ik de indruk dat ze nu ook zelf inzien dat hun voorstel onder andere ivm het Molenpark geen goede oplossing is.

Ook andere zekerheden werden plotseling door mensen van Spartacus gewijzigd of opnieuw in vraag gesteld. Jammer is dat er morgen een Spartacus Teng zal verschijnen in alle brievenbussen van Diepenbeek. De inhoud van deze mooie folder is al achterhaald als hij in de bus valt.

Er is dus momenteel grote onduidelijkheid over het verdere verloop van Spartacus fase I.

nog geen reacties

23/04/2009 09:49:09 UTC+02:00

Spartacus

Via de media is er al veel gecommuniceerd over ‘Spartacus’. Spartacus is de sneltramlijn die zal worden aangelegd tussen Hasselt en Maastricht en die een stopplaats krijgt aan de Campus en aan het station van Diepenbeek.

Vrijdag 24 april 2009 zal er in elke brievenbus van Diepenbeek een Spartacus Teng verschijnen waarin u alles te weten kunt komen over dit project.

Het is niet mijn bedoeling om de inhoud van de Teng over te nemen en dit hier nu al vlug te publiceren. De bedoeling van dit artikel is om mijn mening kenbaar te maken over een beperkt stuk van dit project nml. het gedeelte aan de Molenstraat. Ik wens enkel dit gedeelte hier te bespreken omdat mijn mening ivm de ontsluiting van de Industrielaan-Molenstraat door een brugconstructie erg verschilt t.o.v. deze van het studiebureau ingehuurd door De Lijn.

Belangrijk om weten is dat Infrabel (beheerder van de spoorweginfrastructuur) geëist heeft dat alle spoorovergangen in Diepenbeek dicht moeten als de sneltram zal rijden. Om die reden moeten er een aantal bruggen gebouwd worden om een verbinding te behouden tussen het noorden en het zuiden van onze gemeente.

Problematiek

Om u het probleem te schetsen neem ik als voorbeeld de locatie van het containerpark. Elke Diepenbekenaar moet zich kunnen verplaatsen van en naar het containerpark. De inwoners die wonen ten noorden van de spoorweg ondervinden geen hinder wanneer de overwegen worden afgesloten omdat zij daar niet over moeten rijden. Voor de mensen wonende ten zuiden van de spoorweg is het onmogelijk om tot aan het containerpark te geraken zonder zeer grote omwegen.

Huidig voorstel studiebureau

De brug of in vaktermen ‘het kunstwerk’ dat men wenst te bouwen om het verkeer komende van de Industrielaan en de Lutselusstraat aan de overkant aansluiting te geven op de Molenstraat ziet men hier beneden.

Een korte verduidelijking om u te situeren.

 • Rechtsboven ziet men het kruispunt met de N76 en de Grendelbaan.
 • De linkerkant van het kruispunt is riching Genk, rechterkant is richting Kortessem.
 • De witte balk van boven tot onder iets links uit het centrum van de tekening is de spoorweg.
 • Het blauwe aan de linkerkant is de Demer.

U kunt vaststellen dat dit een echt ‘kunstwerk’ is.
Even schetsen wat de gevolgen zijn als men dit kunstwerk gaat bouwen.

 • Er moeten twee woningen worden onteigend.
  • De woning op de hoek aan de rechterkant waar de Molenstraat aansluit op de Grendelbaan.
  • De woning aan de linkerkant van de overweg (niet te zien op de tekening) waar het verlengde van de Industrielaan begint.
 • De rechterkant van de spoorlijn waar de rechterhelft van de lus is getekend werd voorzien om woningen, winkels en kleine kmo’s te huisvesten. Van dit gebied zal het grootste gedeelte moeten onteigend worden waardoor hier niets meer kan ontwikkeld worden.
 • De Molenstraat tussen de spoorlijn en de Grendelbaan zal moeten verbreed worden. Er komt een dubbelrichtingsfietspad en een voetpad aan de onderkant van de weg. De eigenaars van de woningen zullen hun voortuin zien onteigend worden.
 • De aansluiting van de Molenstraat met de Grendelbaan zal men moeten aanpassen om het zwaar verkeer vlot te laten passeren.
 • De nu al zo drukke Molenstraat zal nog intensiever gaan gebruikt worden door een gedeelte van de bestuurders die vroeger de overweg in de Stationsstraat gebruikten. Ook het verkeer komende van Hasselt en Bilzen wat vroeger in het centrum passeerde komt nu via de Molenstraat.
 • Een enorme toename van schadelijke uitlaatgassen in de Molenstraat.
 • Onderhoud Molenpark.
 • Een enorm prijskaartje voor de belastingbetaler.
 • ...

Kan het anders ?

In de Spartacus Teng geeft men een aantal trajecten weer die niet weerhouden werden onder andere omdat men volgens het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) geen aansluiting mag maken op de N76 (primaire weg categorie II). Indien men dit wel zou toestaan was er een mogelijkheid om de Industrielaan te verlengen en via een hellende weg aan te sluiten op een te bouwen rondpunt op de N76 (niet opgenomen in Teng). In eerste instantie was dat één van mijn denkpistes. Na toelichting te hebben gekregen van deskundigen heb ik mijn mening moeten herzien.

Buiten de lus die eerder uitvoerig werd besproken zijn er volgens mij geen andere ontsluitingsmogelijkheden dan via de N76. De oplossing moest dus komen door toch een aansluiting te maken op de N76 op voorwaarde dat het verkeer op de N76 daar zo weinig mogelijk hinder zou van ondervinden.

Volgens mij kan het anders!

Met het RSV kan men natuurlijk alle vliegen op de wereld doodslaan. Laat ons het RSV nu eens toepassen niet naar de letter maar naar de geest van de wet.

Om u mijn voorstel duidelijk te maken neem ik opnieuw het voorbeeld van de bereikbaarheid van het containerpark.
Zoals eerder aangehaald kunnen alle inwoners die wonen ten noorden van de spoorlijn het containerpark gemakkelijk bereiken als de overwegen dicht zijn. Dit wil dus zeggen dat we enkel moeten denken aan een ontsluiting naar en van het zuiden van de gemeente.

Als men onderstaande tekening bekijkt ziet men dat ik een op en een afrit heb getekend vanaf de brug aan de Lutselusstraat naar de N76. Opgelet : Op de schets is er een rond punt getekend, dit is een gewoon kruispunt in werkelijkheid. Mijn excuses voor de slechte kwaliteit.

Afrit

Kan dit problemen met zich meebrengen op de N76 ? Ja !!!
Indien de afrit zeer kort is en het verkeer kan niet vlot de Lutselusstraat opdraaien omdat er veel verkeer is op de Lutselusstraat kan er een file ontstaan. Iedereen weet dat de intensiteit van verkeer op de Lutselusstraat niet zo groot is dat dit probleem zich zou voordoen. Bovendien heeft men de mogelijkheid om de afrit lang te maken. Door de afrit geen voorrang te geven op het verkeer van de Lutselusstraat creëert men anderzijds ook een vertraging wat het sluipverkeer zou kunnen ontmoedigen richting Hasselt. Deze bestuurders moeten trouwens via de autostrade of de Universiteitslaan Hasselt bereiken.

Oprit

Als we de inwoners nemen die ten zuiden van de spoorweg wonen en die de oprit nemen aan de Lutselusstraat om thuis te geraken kunnen we inschatten dat een zeer hoog percentage aan het kruispunt rechts zal afslaan. Om die reden teken ik de oprit door tot aan het kruispunt waardoor er in feite een derde rijstrook ontstaat over deze afstand. Hierdoor mengt dit verkeer zich niet met het andere verkeer wat zich op de N76 bevindt en richting E313 rijdt. (Ter informatie : een dergelijke situatie bestaat vandaag reeds in Hasselt. Wanneer men op de grote ring rechts richting Zonhoven rijdt over de Kempische Steenweg en men blijft dan rechts aanhouden kan men zonder problemen de Genkersteenweg opdraaien die zich bevindt aan de andere kant van het kanaal.)

Door de lengte van de oprit (Lutselusstraat – kruispunt = 500 meter) is er volgens een verkeersdeskundige geen probleem om in te voegen indien men richting Bilzen wenst te rijden. Dit zouden enkel de inwoners mogen zijn van het gehucht het Reitje. De inwoners van Bilzen komende van Hasselt dienen de E313 te gebruiken. Men kan dit natuurlijk moeilijk afdwingen.

Ook het verkeer komende van Genk dat wenst richting centrum van Diepenbeek te rijden heeft voldoende tijd om in te voegen. Bij de huidige heraanleg van het kruispunt moeten deze bestuurders geen rekening meer houden met de verkeerslichten omdat zij voor de verkeerslichten afdraaien wat een vlotte afwikkeling met zich meebrengt.

Nadelen van mijn voorstel !

Volgens mij zeer weinig. Het verkeer dat richting Genk moet gaat via de Stationsstraat moeten rijden. In het voorstel van het studiebureau hebben ze de keuze tussen de Stationsstraat en anderzijds de lus nemen naar de Molenstraat en zo richting kruispunt om links naar Genk te rijden. Ik ben van mening dat weinigen de laatste optie gaan nemen omdat men de lus moet maken en het risico heeft te moeten wachten aan het verkeerslicht.

De aanpassing van de Molenstraat vanaf de Industrielaan tot net voorbij de brug van de Demer. Idem als bij het aanleggen van de lus naar de Molenstraat. Ook hier zullen de voortuintjes een stuk moeten onteigend worden maar langs dit stuk weg is er meer ruimte daar de woningen meer naar achter zijn gelegen.

Voordelen van mijn voorstel !

Alle gevolgen die veroorzaakt worden door het bouwen van de brug die aansluit op de Molenstraat kan men wegdenken. Denk vooral aan de onteigeningen van woningen en gronden die niet nodig zijn en aan het kostenplaatje dat naar mijn mening veel lager zal zijn.

Niet belangrijk

Het binnengebied in de lus die eerder werd besproken heeft de naam gekregen ‘Het Molenpark’.
Volgens mij is het de bedoeling dat men in een park kan gaan wandelen en genieten van rust en natuur.

Beeld u nu uw verblijf eens in in het toekomstige ‘Molenpark’.

Een trein om de 5 à 10 minuten zult u zien en horen passeren. Auto’s, vrachtwagens en bussen rondom u want u bevindt zich in een lus. U staat dus in het middelpunt van de belangstelling. Over de uitlaatgassen nog maar gezwegen (Spartacus tram rijdt bovendien op brandstof).

Zou dit gebied de naam ‘Park’ waardig zijn en zou u daar gaan ontstressen ?

 • kruispunt
 • oprit en afrit

nog geen reacties

24/02/2009 22:17:31 UTC+01:00

Wat doe ik in mijn weinige vrije tijd?

 • LCC St Truiden

Om de 14 dagen trek ik tegenwoordig met mijn twee zonen en mijn vrouw naar een atletiekwedstrijd. Mijn twee benjamins zijn dan ook actief bij de Diepenbeekse atletiekclub ADD.
Omdat ik het plezant vind dat de jongens graag lopen ben ik zelf ook opnieuw meer en meer beginnen te trainen om zo te proberen hun extra te motiveren. Veel mensen vragen me of ik ziek ben omdat ik zo mager ben geworden. Neen ik ben niet ziek en gelukkig maar. Het lopen is de oorzaak. Dit heeft twee voordelen. Ik voel me terug fit en ik kan de kopzorgen tijdens de training even uit mijn hoofd zetten. Ontstressen noemen ze dat en dat is nodig in de politiek.

Vorige week zondag waren we aanwezig in Sint Truiden waar de laatste wedstrijd van het Limburgs crosscriterium plaatsvond. Ik had me voorgenomen om ook eens mee te doen om te kijken wat ik nog waard ben op mijn leeftijd. 

Nadat de jonge garde had gelopen was het de beurt aan de masters. De naam 'masters' zegt al genoeg. Dit zijn mannen ouder dan 30 denk ik aangevuld met jonge veulens onder de 20 (juniors). Na minder dan 1 kilometer van de bijna 7 km was het al duidelijk dat ik nog verschillende kilootjes moet afvallen om hier te kunnen volgen met de middelmaat. Afzien als de beesten noemen ze dat. De foto heeft niet meer commentaar nodig volgens mij. Dat kom je natuurlijk tegen als je denkt dat je kunt lopen...

Ik ga nog enkele maanden trainen en de volgende test zal dan de kermisloop in Diepenbeek zijn. Hopelijk zijn die van Sint Truiden daar niet aanwezig... maar ik hoop jullie wel, om wat te supporteren natuurlijk.

nog geen reacties

19/01/2009 00:46:31 UTC+01:00

Waar zitten de jonge socialisten?

Wat een begin van een politiek jaar. Slechter konden we dus niet beginnen. Waar zijn ze in godsnaam mee bezig in Brussel. De man in de straat weet het niet meer. De mensen spreken me aan en zeggen rechtuit dat ze niet meer weten voor wie ze nog moeten stemmen. Eerlijk gezegd ik begrijp hun wel een beetje. Elke partij heeft momenteel zijn problemen. De blauw met hun politieke benoemingen bij de politie, de CD&V kon de beloften niet nakomen tov de 800.000 kiezers van Leterme, Dedecker heeft problemen met zijn naam, het Vlaams Blok heeft interne relatieproblemen en ga zo maar door. Het is precies of wij niet konden achterblijven en jaloers waren op de media-aandacht.

Onze oude krokodillen moesten de kastanjes uit het vuur halen. Bij welke partij hebben we dat nog gezien...? Ik stel me vandaag de vraag indien de oude tenoren niet waren rechtgestaan of er dan reactie was gekomen? Ik denk van niet. Meer en meer krijg ik de indruk dat het knikken en slikken wordt binnen de partijen. De jonge garde denkt volgens mij te veel aan verkiezingen en de plaatsen op de lijsten. Ik heb maar één jongere politicus gehoord en dat was Maya Detiège. Het is duidelijk, zij komt uit een rood nest. Chapo Maya.

De verkiezingsnederlaag van vorig jaar werd toegeschreven aan het verloochenen van onze basis en onze basisprincipes. Blijkbaar zijn ze dat in Brussel al vergeten. De basis wordt blijkbaar niet geraadpleegd en door het binnenhalen van Anciaux gaan we zeker niet terug naar onze basisprincipes.
De uitspraak van Anciaux 'ik word nooit een socialist' was het toppunt. Voor alle duidelijkheid, een socialist kan je niet worden. Je bent dat of je bent dat niet. Een man die niet socialist wil zijn wil het voor het zeggen hebben bij de sossen. Ik begrijp dat onze oude garde op haar achterste poten gaat staan als ze zoiets horen. Jammer dat de jongeren dat niet doen, maar daar heb ik het al over gehad.

Ik ga afsluiten maar ik ben er zeker van dat het laatste woord hierover nog niet is gezegd.

reacties: 1

01/01/2009 02:07:25 UTC+01:00

Wat brengt 2009 op politiek vlak ?

Het jaar 2008 is weer voorbij maar nog vers in het geheugen. Een politiek jaar waar voor mij persoonlijk heel wat is in gebeurd.

Positieve maar ook veel negatieve ervaringen heb ik beleefd in 2008.

Alles begon met het carnavalgebeuren in het voorjaar. Negatieve artikels in de kranten over enkele schepenen die niet akkoord waren met het standpunt van de Teutonische ridders en de schepen van feestelijkheden over het alcohol- en confettiverbod tijdens het carnaval. Het kwam zelfs tot een poll in Het Belang van Limburg. Zoals in het vorige artikel geschreven werd er nooit zo een prachtige en veilige carnavalstoet vertoond als in 2008.

Iedereen herinnert zich waarschijnlijk ook nog het vervangende burgemeesterschap tijdens de voorbije zomer. Ongelooflijke druk van alle kanten, gemeentelijk, provinciaal zelfs nationaal werd betrokken bij de gesprekken. Nog niet gesproken over de media. Herinnert u zich de titel ‘Plooit Hermans of breekt coalitie?’. Gelukkig is het tot geen van beide gekomen.

De poll die werd gehouden op de website www.diepenbeekinfo.be ivm ‘Welke politieker vervult zijn functie het best’ was dan weer een opsteker van formaat. Bedankt hiervoor beste Diepenbekenaar.

De realisaties die men vanuit het beleid kan verwezenlijken en de vele vragen die men krijgt van de inwoners en die men meestal positief kan beantwoorden geven je dan weer voldoening.

Minder is dan weer het politieke spel wat er vooral in 2008 achter de schermen werd gespeeld. Dit vaak dag in dag uit. Het hoort er blijkbaar bij. Persoonlijk heb ik hier moeite mee of ben ik misschien te naïef? Het is wel jammer dat de man in de straat niet het ware gelaat van sommige politiekers kent. Want sommige politiekers beweren dat je in de politiek nu eenmaal twee gezichten moet hebben.

Ach ja laten we maar ophouden, want wie weet wat er in 2009 nog allemaal staat te gebeuren...

Om positief af te sluiten wens ik nog iedereen een gezond en gelukkig 2009. Aan de collega politiekers, ja ook deze van de oppositie, wens ik een gezond, gelukkig en politiek succesvol 2009.

Beste mensen ook in 2009 kunnen jullie op mij rekenen.

nog geen reacties

31/12/2008 22:43:33 UTC+01:00

Gerealiseerd in 2008 en te realiseren in 2009

Om het jaar af te sluiten geef ik jullie een overzicht van mijn politiek jaar in 2008 en voor zover ik weet voor  2009.

In het begin van het jaar heb ik als schepen van feestelijkheden een fantastische carnaval mogen meemaken.  Een massa volk, prachtig weer, een jeugdstoet samen met de grote stoet en dit alles zonder alcohol en confetti. We hadden via de media wel een enorme reclame gehad door de heisa rond het alcohol gebeuren. Volgens de poll van het Belang van Limburg vond de helft dat een carnaval zonder alcohol en confetti niet kon. Het tegendeel werd dus bewezen want Diepenbeek kende een carnaval zoals er nooit geen werd vertoond in Diepenbeek. Het zal moeilijk worden om dit te evenaren in 2009. Teutonische ridders bedankt en succes in 2009.

Als schepen van openbare werken heb ik de Havenlaan, Visserijstraat, Kabergheidestraat, Hovenstraat, Vossebergstraat en Zonnebloemstraat in een nieuw kleedje zien steken. Prachtig werk en naar mijn mening tevreden inwoners. Bedankt aan al de mensen die hieraan hebben meegeholpen.
Maar ook het gemeentehuis en het pleintje voor het gemeentehuis werden onder handen genomen en dit allemaal in eigen beheer. Proficiat aan het personeel.

Met de bevoegdheid 'jeugd' heb ik de speelpleintjes van het Binnenveld en het Crijt mogen openen. Ook de nieuwe jeugdlokalen van Chiro Rooierheide zijn een prachtig bouwwerk waar ik als schepen van jeugd trots op ben.

Niet te vergeten de bevoegdheid onderwijs. Een nieuwe gemeenteschool in het centrum. Wees eerlijk, een pracht exemplaar. Net op 6 december is deze officieel ingehuldigd door de Minister. Een Sinterklaasgeschenk? 
Maar vooral de veiligheid rond de schoolgebouwen vind ik persoonlijk zeer belangrijk. Kijk maar naar het werk dat werd geleverd aan het schooltje op het Crijt en de lagere school van Rooierheide aan de Heidestraat. Dit werk werd ook gerealiseerd door onze eigen mensen.

Onze begraafplaats waar een nieuw columbarium werd gebouwd. Beveiligingswerken tegen diefstal zijn gestart net zoals een uitbreiding van het urnenveld.

Ook voor de gemeente zijn er hoge energieprijzen. Als schepen van energie ben ik dan ook tevreden dat er een eerste PV-installatie zal geplaatst worden op een gemeentelijk gebouw. Ook de samenaankoop van PV-installaties heeft heel wat werk gekost. Het vele werk wordt vlug vergeten als we nadien het succes hier van zien.
Nieuwe energiezuinige verwarmingsinstallaties voor de oude gemeenteschool, de jeugdlokalen in het centrum en Lutselus en tal van energiezuinige regelingen op al de ketels in de gemeentelijke gebouwen werden geplaatst.

Als schepen van recreatie heb ik reeds heel wat vergaderingen en discussies mogen meemaken over het project van deze legislatuur nml. het Demerstrand.
De plannen zijn in een definitieve plooi gevallen en het bodemonderzoek is gestart.

Een hele boterham, al zeg ik het zelf.


In 2009 mag het voor mij wat minder zijn maar er staat toch reeds heel wat op de agenda.

Eindelijk de aanpak van de Mizerikstraat, een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Onmiddellijk bij de aanvang van het nieuwe jaar gaan we van start met het opmaken van de rioleringsplannen voor de Onderwijslaan, Leliestraat, Dooistraat en Kogelstraat zodat we hiermee kunnen in uitvoering gaan de komende jaren.

Voor de begraafplaats starten we in januari met het dossier om een overdekte ruimte te voorzien voor de laatste groet. Deze overkapping moet de mogelijkheid bieden om de begrafenisplechtigheid op een meer serene en ingetogen manier te laten verlopen.

Energiezuinige verlichting en isolatie aanbrengen in de gemeentelijke gebouwen is een prioriteit voor 2009. Maar ook een tweede PV-installatie op een gemeentelijk gebouw dient geplaatst voor het eind van 2009.

Starten met de werken op het Demerstrand. Beginnen met de aanleg van de voetbalvelden, het atletiek gebeuren, een grote speeltuin zoals 30 jaar geleden er ééntje was op het Demerstrand en een Finse piste.

Een schoolomgeving verkeersveilig maken en een nieuw speelplein in een nog te kiezen omgeving staan opnieuw op de agenda.

Ik vergeet ongetwijfeld nog een aantal zaken maar die krijg je tegen het einde van het volgende jaar te lezen.

Al deze realisaties waren niet tot stand gekomen zonder de goedkeuring van de gemeenteraad. Bij deze bedank ik dan ook de burgemeester, schepenen en al de raadsleden. Ook de leden van de jeugdraad en het voltallige gemeentepersoneel wil ik niet vergeten.

Bedankt allemaal.

nog geen reacties

31/10/2008 23:57:29 UTC+01:00

Allerheiligen

1 november of Allerheiligen. De dag dat we massaal naar het kerkhof gaan. Jullie zullen het beamen, ons kerkhof ziet er weer prachtig uit. Naar mijn mening hebben wij één van de mooiste begraafplaatsen van ons land. We hebben trouwens in 2004 de prijs gewonnen van de meest vernieuwende begraafplaats van België. Dit is mede te danken aan ons personeel natuurlijk. Zij verdienen hiervoor een pluim.

Donderdag heb ik een bezoek gebracht aan ons kerkhof. Het was een drukte van jewelste. De meeste mensen waren druk bezig met het poetsen van de graven. Een twaalftal inwoners van onze gemeente hebben dit uitgegeven aan de PWA-diensten. Als schepen van PWA heb ik het voorstel gedaan om deze service vanaf dit jaar aan te bieden. Het is duidelijk dat dit nog moet groeien. Ik maak me enkel de bedenking of het niet beter is om dit een gans jaar aan te bieden.

De mensen willen het graf van hun dierbare overledene niet enkel bij Allerheiligen proper hebben. Iets om over na te denken.

Bij elk bezoek spreekt er mij toch wel iemand aan over de diefstallen op het kerkhof. Een echte plaag is dit. Spijtig genoeg kunnen we er weinig tegen doen. We hebben trouwens vandaag nog aan elke ingang een bord geplaatst met een niet mis te verstane boodschap. In november beginnen we met de beveiligingswerken. Alleen de ingang aan de Kloosterstraat zal tegen de avond nog open blijven. De andere ingangen sluiten automatisch af. Na een tijdje gaan we het evalueren. Indien de werken geen oplossing bieden zijn we bijna verplicht van een camera te plaatsen aan de ingang. Hopelijk komt het niet zover.

Als je over het kerkhof loopt zie je bijna iedereen met een fles dragen. Deze flessen worden dan achter tegen de grafsteen geplaatst om bij het volgende bezoek weer water te geven aan de bloemen. Indien er een felle wind opkomt waaien veel van deze flessen over het kerkhof en belanden dan in de container. Zoals men aan de GB met een muntstuk een karretje kan nemen moet het mogelijk zijn om op het kerkhof een gieter te nemen. Als schepen van begraafplaatsen heb ik gevraagd aan het gemeentepersoneel om te kijken waar men dit kan kopen. Aan elke kraan een aantal gieters zou handig zijn.

Moesten jullie nog bemerkingen hebben over het kerkhof laat het me dan weten. Misschien kunnen we dan samen het kerkhof nog mooier maken.

nog geen reacties

10/09/2008 23:43:33 UTC+02:00

Volgen we de wetgeving of het voorstel van Open VLD

Vandaag verscheen een artikel in Het Belang van Limburg over het vervangen van de burgemeester bij zijn afwezigheid.
Zoals het mij is uitgelegd zou volgens het voorstel van Open VLD elke schepen een periode van 8 maanden aanspraak kunnen maken op het vervangen van de burgemeester.

In het gemeentedecreet is de burgemeester de mogelijkheid geboden een vervanger aan te duiden. Burgemeester Steegmans heeft de voorbije maanden hiervan gebruik gemaakt en mij schriftelijk aangeduid als vervangend burgemeester zonder dat ik hierom heb gevraagd. Door deze aanstelling word ik bij elke afwezigheid van de burgemeester, vervangend burgemeester. Dit tot het einde van de legislatuur nml. 2012 tenzij de burgemeester deze afspraak wijzigt.
 
Waarom hebben ze in het gemeentedecreet de burgemeester de bevoegdheid gegeven om zijn vervanger aan te duiden?
Indien het voorgestelde rotatiesysteem goed zou functioneren had men dit wel opgenomen in het gemeentedecreet. Bij het uitvallen van de burgemeester is het met dit systeem immers mogelijk dat er 3 verschillende burgemeesters zijn op twee weken tijd.
 
Zou de bevolking hier op zitten wachten?

reacties: 2

10/09/2008 09:16:18 UTC+02:00

HAZODI-Run 2008

 • HAZODI-Run 2008

Het was collega Eddy zijn idee om mee te lopen met de HAZODI-run. Een goed idee vond ik, voor het goede doel en bovendien ook nog gezond. Allé gezond, je kunt u natuurlijk afvragen of dat nog gezond is als je over de streep komt en je weet niet meer van welk dorp je bent.

Amai was dat afzien. Het was maar 5 kilometer maar toch. Gelukkig dat commissaris Biets onderweg zag dat de bobijn af was. Hij heeft me met de fiets gevolgd en een beetje moed ingesproken om vol te houden tot aan de finish. Training is natuurlijk alles. Ik heb spijtig genoeg niet de tijd om veel te trainen. Ondanks het niet voldoende trainen hebben zowel Eddy als ikzelf een mooi resultaat neergezet. Eddy 15de en ik 4de op 68 deelnemers.

Volgende week gaan we een nieuwe uitdaging aan. Ook zonder veel training natuurlijk. We gaan namelijk het Belgisch kampioenschap voor mandatarissen fietsen in Aywaille. Ik heb me laten vertellen dat dit het dorpje is waar de helling 'La Redoute' ligt. Door de echte fietsers is deze helling gekend en komt blijkbaar voor in Luik - Bastenaken - Luik. Ik denk als we deze helling moeten verteren dat we volgende week met 2 schepenen minder zijn in het college. Eddy schepen van sport en ik als schepen van recreatie mogen toch zeggen dat we proberen de Diepenbeekse kleuren te verdedigen buiten de gemeentegrenzen. Och ja, hoe zeggen ze alweer… deelnemen is belangrijker dan winnen.

nog geen reacties

03/09/2008 10:14:00 UTC+02:00

"Welke schepen vervult zijn functie het best?"

 • resultaten opiniepeiling

Op de website www.diepenbeekinfo.be hebben ze vorige week een peiling gehouden met als titel 'Welke schepen vervult zijn functie het best'.
Het was even schrikken met het zien van het resultaat. Maar liefst 168 mensen hebben hun stem uitgebracht waarvan 29% achter mijn naam.
Ik wens deze mensen bij deze allemaal te bedanken. Hecht ik hier nu veel belang aan? Neen, maar het is altijd plezant om met een mooie score te eindigen.

 

Een politieker moet altijd goed onthouden dat er maar 1 geldige peiling bestaat. Voor de gemeente is dit om de zes jaar op de 2de zondag van oktober.

reacties: 4

02/09/2008 03:50:32 UTC+02:00

Einde tijdelijk burgemeesterschap

Eén september en de burgemeester neemt zijn ambt terug op. De onderwijskalender speelt hem precies nog parten. Hij stond vanmorgen trouwens ook op de koer toen ik mijn kinderen naar de gemeenteschool bracht. Ik had de indruk dat hij even kwam kijken of alles wel in orde was nu de kinderen hun intrek zouden nemen in de nieuwe gemeentelijke schoolgebouwen. En of de school in orde was, amai... het is een juweeltje geworden.

In het gemeentehuis aangekomen hebben we wat gepraat over de gebeurtenissen van de voorbije periode. Het is zoals de burgemeester wist te vertellen. 'Patrick er zijn mooie en minder mooie kanten aan het burgemeesterschap en jij hebt ze nu kunnen ervaren.' Ik heb me voorgenomen de mooie momenten te onthouden en de enkele minder fraaie momenten aan de kant te schuiven maar toch niet te vergeten. Een mensenleven bestaat trouwens uit een opeenstapeling van ervaringen en wie weet komen die me in de toekomst nog van pas.

Moest het in de toekomst voorkomen dat ik nogmaals het tijdelijk burgemeesterschap mag waarnemen dan hoop ik dat dit door en in andere omstandigheden zal plaatsvinden dan in het verleden. Om af te sluiten wens ik burgemeester Steegmans nog te bedanken voor het vertrouwen dat hij me gaf om zijn functie bijna 2 maanden te mogen waarnemen.

nog geen reacties

28/08/2008 16:48:28 UTC+02:00

Verdere uitbreiding van mijn website

Verdere uitbreiding van mijn website
In de maand september zal mijn website nog informatiever worden. Ik zal u berichten over alle realisaties die betrekking hebben met mijn bevoegdheden. Zowel de al gerealiseerde als de nog te realiseren projecten zal men hier kunnen terugvinden. In feite kan men dan zien wat er al is uitgevoerd en wat er nog moet uitgevoerd worden van het beleidsplan. Ook zaken die niet in het beleidsplan zijn opgenomen en toch worden gerealiseerd zal men hier kunnen nalezen. Op die manier krijgt de lezer een mooi overzicht van wat er voor mijn bevoegdheden reeds is gerealiseerd.

Waarom ook niet de realisaties van andere schepenen? 
Dit zou te intensief zijn en enorm veel tijd vergen. Jammer genoeg heb ik die tijd niet.
Het is trouwens toch het voltallige college dat het beleidsplan zal uitvoeren en niet één schepen. Dus ook de gerealiseerde projecten die ressorteren onder mijn bevoegdheden konden enkel worden gerealiseerd met de steun van het schepencollege en de gemeenteraad. Bovendien wil het niet zeggen dat alleen de bevoegde schepen werkt aan het project maar het komt ook vaak voor dat hij wordt bijgestaan door een andere schepen. Dit komt omdat bepaalde projecten raakvlakken hebben aan andere bevoegdheden. Bijvoorbeeld het Demerstrand. Dit is zowel sport als recreatie. Het deel sport is Eddy Heleven zijn bevoegdheid en het recreatiegedeelte hoort bij mij. Twee bevoegdheden bij verschillende schepenen maar die nauw aansluiten bij elkaar.

nog geen reacties

09/08/2008 04:49:56 UTC+02:00

Evaluatie na 1 maand tijdelijk burgemeesterschap

Daar de mensen mij vaak vragen hoe ik het tijdelijk burgemeesterschap ervaar heb ik beslist om mijn eerste artikel hier aan te wijden.

Bijna 1 maand mag ik nu het burgemeesterschap waarnemen. Ik stel nu al vast dat het toch nog wat anders is dan schepen zijn. Het is moeilijk te omschrijven maar er hangt precies een groter verantwoordelijkheidsgevoel over u. Misschien komt dit omdat je bevoegd bent als burgemeester voor veiligheid en politie?

Veiligheid
Als gemeenteraadslid of schepen draag je veiligheid ook hoog in het vaandel maar je weet dat je er niet verantwoordelijk voor bent. Als burgemeester is dat natuurlijk anders. Indien de politie je aanspreekt over een veiligheidsprobleem neem je dit zeer ernstig. In eerste instantie voor de bevolking maar toch ook omdat je verantwoordelijk kunt gesteld worden. Je probeert dan ook samen met de politie onmiddellijk een oplossing te zoeken. 

Tijdens de voorbije maand ben ik drie keer geconfronteerd met een veiligheidsprobleem. Het probleem met de gesloten spooroverwegen waar ik onmiddellijk de politie heb laten optrommelen om de veiligheid te garanderen. Het gekende probleem met de slechte zichtbaarheid aan het kruispunt met de Dooistraat en de Kloosterstraat. Hier is de opdracht gegeven de bomen te kappen en de bouwmaterialen van de werf anders te plaatsen. Een derde en lang gekend probleem maar identiek aan het vorige is het probleem aan het kruispunt van de Grendelbaan en de Bentstraat. Ook hier is de zichtbaarheid zo goed als nihil bij het uitrijden van de Bentstraat. Samen met de politie zal er ook hier spoedig gezocht worden naar een oplossing.

Politie
Zoals eerder aangehaald heb je als burgemeester veel contact met de politie. Twee of drie keer per week neem ik met de hoofdinspecteur van de politie de verslagen door die de gebeurtenissen weergeven van wat er zich de voorbije dagen heeft afgespeeld in Diepenbeek. Als gemeenteraadslid of schepen heb je niet de bevoegdheid om deze verslagen in te kijken. Je weet dus niet wat er zich op vlak van criminaliteit, gezinsproblematiek, enz… afspeelt in uw gemeente. Als burgemeester weet je dat wel en ik kan u zeggen dat we op vlak van criminaliteit niet ongerust moeten zijn.

Voor de politie ben je natuurlijk ook het eerste aanspreekpunt. Als er iets ernstigs is gebeurd op het grondgebied van de gemeente word je onmiddellijk geïnformeerd. Voorbije nacht tussen 1h30 en 2h00 ben ik door de politie opgebeld met de melding dat een bedrijf in het Genkse in brand stond. De mogelijk giftige rookgassen dreven richting Rozendaal. Onmiddellijk werd de opdracht gegeven aan de politie om met de megafoon de wijk in te trekken. Er werd omgeroepen dat de inwoners ramen en deuren goed moesten dichthouden. Zelf ben ik onmiddellijk ter plaatse gegaan om te kijken of andere wijken ook gevaar konden lopen. Gelukkig was dit niet het geval waardoor verdere actie is uitgebleven.
Enkele weken geleden was het telefoontje dat ik kreeg dramatisch. Ik kreeg de melding dat een dorpsgenoot van 37 jaar met de motor was omgekomen in een tragisch verkeersongeval op het grondgebied van Diepenbeek.

Zo zie je maar dat er heel wat kan gebeuren in 1 maand tijd.

Bevolking
Persoonlijk sta ik verstomd hoeveel mensen weten dat je de burgemeester vervangt. Je hoort vaak zeggen dat de man in de straat niet bezig is met politiek. Misschien is dat zo op Vlaams of federaal niveau, maar ik ervaar nu maar al te goed dat dit niet zo is op lokaal niveau.
De media hebben hier natuurlijk een grote rol ingespeeld maar vooral de mensen onder elkaar zijn er mee bezig. Als ze je zien word je erover aangesproken. Het lijkt misschien normaal maar het komt toch vreemd over.
 
Wat ook vreemd overkomt is als de mensen je aanspreken met ‘burgemeester’. Het is precies of ze weten dat ik dat niet graag heb want ze lachen als ik reageer. Je weet trouwens goed dat je niet de echte burgemeester bent maar toch ben je anderzijds de tijdelijke burgemeester. Ik zeg tegen de mensen dat ik liever heb dat ze het bij ‘Patrick’ houden. Uiteindelijk is er toch niets fundamenteels veranderd ondanks dat je even de burgemeester van Diepenbeek mag zijn.
Wat ik wel als burgemeester ervaar is dat je nog vlugger wordt aangesproken door de mensen in de straat. Als schepen met de bevoegdheid openbare werken krijg ik al enorm veel vragen maar als burgemeester zijn de vragen ernstiger, persoonlijker of anders gezegd meer vertrouwelijk. Je bent precies meer een toeverlaat voor de mensen. Eerlijk gezegd doet je dat wel iets als de mensen je zo in vertrouwen nemen. Het geeft me het gevoel dat ze je aanvaarden in die functie.

De echte burgemeester
Om af te sluiten wens ik de echte burgemeester ‘Etienne’ een spoedig herstel en hoop hem dan ook vlug terug te zien in het gemeentehuis. Niet dat ik het burgemeesterschap niet graag waarneem maar wel omdat hij toch de burgemeester is waar de Diepenbekenaar massaal heeft voor gekozen.

nog geen reacties

04/08/2008 02:26:19 UTC+02:00

Start van mijn weblog

Beste bezoeker,

vanaf augustus start ik hier mijn weblog.
Je zult hier mijn persoonlijke mening kunnen lezen over de politieke actualiteit, persartikels, agendapunten van de gemeenteraad, enz...

Persoonlijke politieke ervaringen, positief of negatief, waarvan ik vind dat de buitenwereld deze mag weten worden hier ook neergeschreven. 

Elke week één artikel(tje) brengen is mijn streefdoel. Dit zal niet gemakkelijk zijn maar ik ga het proberen.

Er wordt de bezoeker de mogelijkheid gegeven om te reageren. Op die manier sta ik nog korter bij de bevolking, wat voor mij zeer belangrijk is. Van mening verschillen moet kunnen natuurlijk, maar laat het ons beleefd houden aub.

Ik wens jullie in de toekomst nog veel lees- en schrijfplezier.

Met vriendelijke groeten,
Patrick

reacties: 2

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio