29/01/2011 16:12:57 UTC+01:00

PUUR-Diepenbeek komt tot een akkoord over bestemming Ethias gelden kerk Lutselus.

Zoals in het vorige artikel van mijn weblog staat vermeld stonden er twee agendapunten op de gemeenteraad ivm de bestemming van de verzekeringsgelden van de kerk van Lutselus.
Volgens ons een politiek opbod. Het was ons snel duidelijk dat het in beraad houden van deze punten niet tot de mogelijkheden behoorden. Het enige wat wij nog konden doen was onderhandelen over de inhoud.

Dit gebeurde SAMEN met CD&V-plus op zondag 23 januari. WIJ kwamen vrij snel tot een akkoord. Onze bekommernissen zoals vermeld in het vorige artikel op mijn blog zijn grotendeels opgenomen in het agendapunt. Het aangepaste agendapunt werd maandag opnieuw ingediend en werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.
Dit agendapunt is een bewijs dat samenwerken in het voordeel is van iedereen.

Hieronder kunt u het aangepaste en goedgekeurde agendapunt lezen.

Artikel 1:
De verzekeringsgelden, die binnenkort vrijkomen, integraal terug te investeren in de gemeenschap van Lutselus. Deze gelden als volgt te investeren :
- In eerste instantie te gebruiken om de rooms-katholieke geloofsgemeenschap van Lutselus te ondersteunen door het bouwen van een gebedsruimte die de noden van de kerkgemeenschap invult.
- Eventuele restgelden worden integraal gebruikt voor verbeterings - en moderniseringswerken aan het ontmoetingscentrum van Lutselus.

Artikel 2:
Het college stelt met onmiddellijke ingang een stuurgroep( intern of extern) aan met een beperkte opdracht.
Deze opdracht zal erin bestaan om, boven alle politieke hoofden heen, de wensen en de noden van de verschillende katholieke organisaties te bundelen en binnen een korte tijd voor te leggen aan een gemeentelijke commissie. Deze commissie wordt voorgezeten door de burgemeester en bestaat uit het CBS eventueel aangevuld met gemeenteraadsleden tot een maximum van 2 leden per fractie.

Artikel 3:
De gemeentelijke commissie zal de bundel als leidraad gebruiken om verdere stappen te ondernemen en een financiële raming op te stellen.

Artikel 4:
Parallel aan de opdracht van het bureau onderzoekt de gemeentelijke commissie of de huidige locatie de mogelijke noden kan invullen en zoekt mogelijke alternatieven indien nodig.

Artikel 5:
Om de geloofwaardigheid van de gemeente in dit dossier te bewaren wordt dit dossier met prioriteit behandeld en is er een regelmatige terugkoppeling van de vooruitgang in deze naar de gemeenteraad.

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio