22/02/2013 23:33:36 UTC+01:00

Geen nieuwe verkiezingen in Diepenbeek

Het staat nu vast dat er geen nieuwe gemeenteraadsverkiezingen komen in Diepenbeek. De Raad van State heeft het ingediende beroep tegen het verloop van de kiesverrichtingen in Diepenbeek op zondag 14 oktober 2012, na een grondig en volledig onderzoek verworpen. Het verzoekschrift werd ingediend door raadslid Hugo Leroux van Groen. Op 20 december 2012 had de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van Limburg in eerste aanleg de klacht reeds deels onontvankelijk, deels ontvankelijk maar verworpen of niet gegrond verklaard.

nog geen reacties

07/02/2013 23:00:00 UTC+01:00

Op 18 februari beslissing over kerk Lutselus

Het college van burgemeester en schepenen besliste afgelopen dinsdag het dossier van de nieuwe gebedsruimte voor de rooms-katholieke gemeenschap van Lutselus te agenderen op de gemeenteraad van 18 februari 2013 met de vraag of deze gebedsruimte nog gebouwd moet worden op de voorziene locatie, namelijk op de terreinen van de oude pastorie in de Pastorijstraat. Het nieuwe beleid opteert er immers voor om de nieuwe gebedsruimte te bouwen aansluitend bij het Ontmoetingscentrum van Lutselus, hierbij aangespoord door Vlaams minister Geert Bourgeois die de gemeente aanraadt om een voorzichtig financieel beleid te voeren.

Het nieuwe college heeft - zoals twee weken geleden reeds aangekondigd - het dossier in detail bestudeerd en is na grondig en constructief overleg binnen de meerderheidspartijen tot dit besluit gekomen.

Hierbij heeft het denkwerk van Vlaams minister Geert Bourgeois, zoals verwoord in de nota van juni 2011 “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”, als belangrijkste motivatie gediend.

Het is nog maar geleden van woensdag 29 januari 2013 dat dezelfde minister Bourgeois bekendmaakte dat de financiële situatie van de gemeenten steeds meer onder druk komt te staan door de hogere kosten voor het personeel en de OCMW's. De minister vraagt dan ook aan de gemeenten om een voorzichtig financieel beleid te voeren, met plaats voor besparingen.

Tegen deze achtergrond acht het schepencollege het niet langer opportuun om een alleenstaand nieuw gebouw op te trekken voor de rooms-katholieke gemeenschap van Diepenbeek. Eerder lijkt het opportuun om de gebedsruimte aan te bouwen aan het Ontmoetingscentrum van Lutselus, dat daarbij tevens de noodzakelijke renovatie mag ondergaan. Het voorzien van een alleenstaand gebouw zou op termijn immers, zeker als de huidige trend van ontkerkelijking zich verder zet, erg duur gaan uitvallen voor het gemeentebestuur en zijn inwoners. In dat geval zou het gebouw op termijn moeten verbouwd worden tot een multifunctionele ruimte, hetgeen een aanzienlijk prijskaartje met zich zou meebrengen, waarmee het schepencollege de inwoners van de gemeente niet wil belasten. De idee om de nieuwe gebedsruimte te koppelen aan het bestaande ontmoetingscentrum getuigt van multifunctionaliteit en de integratie van een gebedsruimte en het Ontmoetingscentrum is duidelijk een win-win project dat rekening houdt met het verzoek aan de gemeente om een voorzichtig financieel beleid te voeren.

Vanzelfsprekend opteert het college voor een volledige betrokkenheid van alle actoren, waaronder vertegenwoordigers van de parochieraad, kerkfabriek, bisdom, e.a. … door de oprichting van een adviesorgaan.

nog geen reacties

29/01/2013 00:22:43 UTC+01:00

Bezoek aan Auschwitz I en II

Donderdagmorgen drie uur in de vroege ochtend was het voor negen leerlingen en hun begeleider Dhr. Simons van de PSSD verzamelen geblazen aan de schoolpoort voor het vertrek van hun studiereis naar Auschwitz. Een bus van Defensie bracht hen naar de militaire luchthaven van Melsbroek waar ongeveer 270 personen het vliegtuig namen richting Krakau. Als burgemeester van Diepenbeek had ik de eer mee te mogen reizen met deze leerlingen.
Een onvergetelijke dag zowel voor de leerlingen als voor mij persoonlijk. Beelden zeggen veel meer dan woorden. Kijk daarom even naar de foto’s.
De spreuk ‘Arbeit macht Frei’ op de toegangspoort van Auschwitz I.
Omheining onder hoogspanning.
Schoenen van overledenen.
Gebruikte gastonnen.
Verbrandingsovens
Stapelbedden in barakken.
Sanitaire ruimte.
Wall of death.
 

 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture
 • picture

nog geen reacties

28/12/2012 16:32:16 UTC+01:00

Benoeming tot burgemeester van Diepenbeek

Vandaag werd ik officieel in kennisgesteld van het tijdstip voor mijn benoeming tot burgemeester van Diepenbeek.

De benoeming zal doorgaan op woensdag 2 januari 2013 om 15h30 bij de gouverneur in het provinciehuis.

Toch wel een moment om naar uit te kijken.
 

reacties: 1

18/12/2012 23:00:00 UTC+01:00

PUUR Diepenbeek

PUUR-Diepenbeek werd twee jaar geleden opgericht als een volwaardige vzw met eigen statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Onder het voorzitterschap van Patrick Hermans, bijgestaan door de ondervoorzitters Hélène Coenen en Philtjens Bjorn; secretaris Georges Dewarier; gemeenteraadslod Blokken Freddy en een 25-tal gemotiveerde bestuursleden groeide deze partij uit tot de grootste partij van Diepenbeek.

Puur-Diepenbeek won de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Vermits PUUR Diepenbeek vanaf januari 2013, buiten burgemeester Patrick Hermans, met 2 schepenen en 3 gemeenteraadsleden zal zetelen in de gemeenteraad, was er zeker nood aan een herverdeling van de bestuursfuncties.

Tijdens een druk bijgewoonde Algemene Ledenvergadering van vrijdag 14/12 werden via verschillende stemrondes, de namen aan deze bestuursfuncties gekoppeld. Vooreerst werden 32 bestuursleden verkozen. Hierna dienden alle aanwezige leden nog 3 belangrijke keuzes te maken.

Als voorzitter van de partij werd gekozen voor Didier Croes. Hij mag hierbij steun genieten van 2 ondervoorzitters, Johny Iven en Kathleen Thoelen. Georges Dewarier blijft in de functie van secretaris, maar wordt hierin bijgestaan door 'hulpsecretaris' Peter Latet.

Zij zullen met z'n allen de partij besturen en de nodige steun leveren aan hun partijleden die zetelen in het schepencollege, de gemeenteraad en de ocmw-raad.

nog geen reacties

07/12/2012 13:17:23 UTC+01:00

Klachten tegen PUUR-Diepenbeek ongegrond verklaard.

Gisteren werd door de raad voor verkiezingsbetwistingen een uitspraak gedaan over de klachten ingediend door Frank Keunen (sp.a-Diepenbeek) tegen PUUR-Diepenbeek.
PUUR-Diepenbeek werd over de ganse lijn in zijn gelijk gesteld. De ingediende klachten waren ofwel onontvankelijk ofwel ongegrond.
PUUR-Diepenbeek kijkt de toekomst positief tegemoet en wil samen met de enthousiaste nieuwe ploeg zo snel mogelijk beginnen aan de beleidsperiode 2013 – 2018.

nog geen reacties

28/11/2012 10:59:35 UTC+01:00

Verdeling bevoegdheden

Burgemeester Patrick Hermans (PUUR): Politie, brandweer, veiligheid, algemeen beleid, personeel, communicatie, mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, voorzitter AGB (Autonoom Gemeentebedrijf). Daarnaast heeft hij een zitje in het managementcomité en wordt Hermans ook voorzitter van het BOC (Bijzonder Onderhandelingscomité).

1ste schepen Jos Leroi (CD&V): Financiën, openbare werken, energie en nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, erediensten en kerkfabrieken.

2de schepen Miet Nelissen (PUUR): Cultuur en bibliotheek, buurtwerking en toerisme.

3de schepen Peter Prévot (Open VLD): Ruimtelijke ordening en patrimonium, woonbeleid en huisvesting, lokale economie en ICT.

4de schepen Karen Alders (N-VA): Milieu en duurzaamheid, sport, senioren, bevolking en burgerlijke stand.

5de schepen Suzy Wolfs (PUUR): Onderwijs en campus, BKO (buitenschoolse kinderopvang) en jeugd.

Voorzitter OCMW Rik Kriekels (N-VA): Lokaal sociaal beleid en welzijn

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio