06/05/2003 00:00:00 UTC+02:00

Betoelaging straatfeesten

Via deze betoelaging wenst sp.a-Diepenbeek een stimulans te geven aan de lokale gemeenschappen om het leven in hun buurt, via kleine buurtverstevigende activiteiten of initiatieven, aangenamer te maken en de sociale cohesie in de buurt te vergroten.

Ook is het belangrijk om kleinschalige en creatieve persoonlijke initiatieven van individuen te stimuleren, aangezien ook zij een positieve invloed kunnen hebben op het buurtleven in wijken of buurten waar er geen buurtcomité actief is.

Een buurt met veel sociale contacten en een bloeiend verenigingsleven blijkt een goede garantie te zijn voor het algemene welbevinden en het subjectieve veiligheidsgevoel van de bewoners. Het blijkt immers dat subjectieve gevoelens van onveiligheid vaak terug te brengen zijn tot kleine lokale ergernissen en problemen. Hondenpoep, burenhinder, overlast door jongeren… het zijn maar enkele voorbeelden van buurtgebonden problemen, die om een lokale en aangepaste aanpak vragen. Buurtondersteunend werken kan hieraan vaak preventief een oplossing bieden.

Deze betoelaging voor straatfeesten kan dan ook gezien worden als een blijk van vertrouwen in deze burgers, die op hun eigen wijze, mee verantwoordelijkheid willen opnemen voor hun eigen omgeving, samen met de overheid, in dit geval het gemeentebestuur van Diepenbeek.

Werd niet weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

27/01/2003 23:00:00 UTC+01:00

Stopzetting begravingen op het oud kerkhof

In Diepenbeek zitten we momenteel met een oud en een nieuw kerkhof. Naar de toekomst toe zullen we, willen of niet, het oude kerkhof moeten gaan gebruiken voor nieuwe begravingen. Indien we geen einddatum invoeren voor het bijzetten van overledenen op het oude kerkhof blijft dit de uitbouw van een nieuw kerkhof hypothekeren. Bij elke bijzetting leggen we een hypotheek van 15 jaar op de gronden van het oude kerkhof. Het is namelijk volgens de wet verboden om opgravingen te doen binnen de 15 jaar.
Goed om weten dat het van 1986 is geleden dat er nog een begraving is doorgegaan op het oude kerkhof in niet geconcedeerde grond. Moeten wij, met alle respect voor de overledenen en nabestaanden, telkenmale bij een bijzetting een hypotheek laten leggen van 15 jaar op deze gronden wetende dat er zich nog maar enkele geconcedeerde percelen bevinden op het oud kerkhof.
Onder oud kerkhof dient verstaan te worden de vakken A,B,C,D (voor het oud dodenhuisje).

Voorstel sp.a-Diepenbeek :

  • Stopzetting van bijzettingen op het oud kerkhof vanaf 1/02/2003.

Dit agendapunt werd niet weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

03/11/2002 23:00:00 UTC+01:00

Afschaffing huisvuilbelasting

Als sp.a-Diepenbeek zijn wij gekant tegen alle vormen van forfaitaire belastingen. De gemeentelijke huisvuilbelasting is hier een typisch voorbeeld van. Momenteel betaalt elk Diepenbeeks gezin jaarlijks een huisvuilbelasting van 45 euro aan de gemeente. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met het inkomen of het vermogen van het gezin. Evenmin wordt er gekeken naar het sorteergedrag van een gezin. Of een gezin nu veel afval produceert of weinig, of men goed sorteert of helemaal niet sorteert, iedereen betaalt jaarlijks gewoon zijn 45 euro. Ik ben ervan overtuigd dat deze forfaitaire belasting een slecht principe is waar we moeten vanaf stappen.

Om het verlies aan inkomsten voor de gemeente te compenseren moeten we het principe van “de vervuiler betaalt” sterker laten doorwegen. Dit kan door de prijs van de huisvuilzakken te laten stijgen en te werken met stickers voor het gebruik van de groene container. Op deze manier hoeft het afschaffen van de huisvuilbelating niets te kosten aan de gemeente en zullen de gezinnen gaan betalen afhankelijk van hoeveel afval zij produceren. Ook in dit systeem zullen een aantal sociale correcties moeten ingevoerd worden voor bepaalde categorieën van mensen en/of gezinnen door bijvoorbeeld jaarlijks één rol huisvuilzakken gratis te geven.

Tenslotte wil ik hierbij vermelden dat er niet alleen een financieel aspect is dat in overweging genomen moet worden maar ook een milieu-aspect. Door het principe van “de vervuiler betaalt” sterker te laten spelen zal de hoeveelheid restafval in onze gemeente ongetwijfeld gaan afnemen. Het restafval is de hoeveelheid van het huishoudelijk afval dat verbrand of gestort moet worden. Hoe minder afval we moeten storten of verbranden, des te beter voor het mileu. Dit effect zal bovendien nog eens de globale afvalfactuur voor de gemeente doen dalen.


Werd niet weerhouden door de gemeenteraad.
Een maand later werd ons punt door de beleidspartijen op de gemeenteraad geplaatst en goedgekeurd.

nog geen reacties

02/09/2002 00:00:00 UTC+02:00

Parkeerplaatsen gehandicapten

Voorziening van aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten aan pleinen en openbare gebouwen

De beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor gehandicapten aan openbare gebouwen en marktpleinen, laat volgens sp·a-Diepenbeek te wensen over. Mensen met een handicap moeten van de auto tot bij de hoofdingang van het openbaar gebouw kunnen geraken zonder hulp. Dit kan als volgt :

  • op het parkeerterrein een aantal parkeerplaatsen voorzien voor mensen met een handicap. De parkeerplaatsen moeten voldoen aan de gekende normeringen.
  • De parkeerplaatsen moeten duidelijk aangegeven worden met een bordje ‘parkeerplaats voor gehandicapten’ De parkeerplaatsen moeten zich zo dicht mogelijk bij de ingang bevinden.
  • Parkeerruimte voor mensen met een handicap moet zich op vlak terrein bevinden.
  • Er mogen geen hindernissen zijn op de weg van en naar het evenement.
  • Verlaagde stoepranden moeten voorzien zijn waar nodig
  • Gravel of zand is een probleem voor rolstoelen en een moeilijke ondergrond om op te lopen.

Vraag naar het beleid als agendapunt :

  • De nodige parkeerplaatsen aanbrengen.
  • Om de parkeerplaatsen nog beter te accentueren stelt sp.a-Diepenbeek voor om ze een blauwe verflaag te geven. Bijkomend op de verkeerspalen een bord aanbrengen met de niet mis te verstane boodschap : « Als u mijn plaats neemt, neem dan ook mijn handicap ».

nog geen reacties

02/09/2002 00:00:00 UTC+02:00

Toegankelijkheidsprijs

De toegankelijkheid van openbare gebouwen en pleinen in onze gemeente, laat volgens sp.a-Diepenbeek te wensen over.

Als we spreken over toegankelijkheid, dan gaat het om de bereikbaarheid en bruikbaarheid van een gebouw of openbare plaats voor iedereen, die minder goed te been is.

Toegankelijkheid is dus niet alleen van belang voor personen met een handicap, maar ook voor ouderen, slechtzienden…


Vraag naar het beleid als agendapunt :
 

  • Opstellen van een subsidiereglement voor zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen, die hun handelszaak of kantoor wensen aan te passen in functie van het verbeteren van de toegankelijkheid en het invoeren van een jaarlijkse toegankelijkheidsprijs

Werd weerhouden door de gemeenteraad, maar tot vandaag nog niet uitgewerkt door het schepencollege.

nog geen reacties

29/07/2002 00:00:00 UTC+02:00

Realisatie speeltuintje t Crijt

Aan de hand van het aantal verleende bouwvergunningen van de laatste vijf jaar en het aantal kinderen tussen de nul en de 12 jaar op het grondgebied van het Crijt is duidelijk aan te tonen dat voor de allerkleinsten in onze maatschappij een speeltuintje op het Crijt geen overbodige luxe is.

De laatste vijf jaar, zijn voornamelijk door een aantal verkavelingen maar liefst 30 bouwvergunningen afgeleverd. De komende jaren zal dit nog aanzienlijk toenemen daar de verkaveling ‘Op de Kalenberg’ nog maar voor de helft is bebouwd en dat er op de Kukkelbosstraat en de Helstraat nog verschillende kavels te koop worden aangeboden of onlangs verkocht zijn.

Naar leeftijd toe is het toch opmerkelijk dat er enorm veel kinderen zijn onder de twaalf jaar. Volgens het bevolkingsregister zouden er maar liefst 88 kinderen tussen de nul en de twaalf jaar woonachtig zijn op het Crijt.
Wetende dat in de toekomst een groot aantal kavels zullen verkocht worden waardoor het aantal kinderen met nog enkele tientallen zullen toenemen.

Naar plaatsbepaling van het speeltuintje gaat onze voorkeur uit naar de voorkant van het omheinde grasperk horend bij het buurthuis Terlogt. Dit zowel voor veiligheid, sociale controle als eventueel gebruik van het speeltuintje door de kinderen van het nabijgelegen schooltje.

Voor de eventuele realisatie vinden wij als sp.a-fractie dat de huidige aanpak van het beleid, in verband met het realiseren van speeltuintjes, de juiste manier is. Daarom vragen wij, naar analogie met de toekomstige speeltuintjes op Rooierheide en het Binnenveld, dezelfde procedure toe te passen voor het speeltuintje op het Crijt.

Naar aanleiding van de hierboven aangehaalde argumenten vinden wij als sp.a-fractie dat er zowel de nood is als de mogelijkheid om een veilig en mooi speeltuintje te realiseren voor de kinderen van het Crijt.

Werd weerhouden door de gemeenteraad maar het Schepencollege heeft nog geen actie ondernomen.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio