10/03/2005 23:00:00 UTC+01:00

Bijlage voor kinderen met een spraakgebrek

De term "leerproblemen" is een globale noemer voor problemen in verband met de verwerking van de leerstof. De meest gekende vormen van leerproblemen zijn dyslexie (opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen zonder dat er sprake is van een duidelijke handicap), disorthografie (als leerlingen opvallende spellingmoeilijkheden vertonen en bovendien ook een gestoord handschrift hebben), dyscalculie (als leerlingen blijvende en opvallende moeilijkheden hebben met rekenvaardigheden en wiskunde en dit ondanks een normale intelligentie), aandachtsstoornissen (ADD) en hyperactiviteit (overbeweeglijkheid)
Een kwart van de kinderen vertoont na het eerste leerjaar van de lagere school min of meer ernstige leerproblemen hoewel ze meestal normaalbegaafd zijn. Op de problemen van deze kinderen speelt de schoolwereld niet altijd voldoende in. Er kunnen hierdoor problemen ontstaan in het gezin, met de omgeving of op school.
Het remgeld voor de logopedische of kinestherapeutische begeleiding van kinderen met leerproblemen loopt voor de ouders al gauw op tot 300 euro per jaar. Voor gezinnen met een beperkt budget of gezinnen met meerdere kinderen met leerproblemen vormt dit al gauw een barrière om te kunnen voorzien in de optimale begeleiding van hun kind;

Vraag naar het beleid als agendapunt :
 

  • Invoering van een reglement met het oog op het toekennen van een vergoeding aan ouders met kinderen met leerproblemen.


Dit agendapunt werd niet weerhouden door de gemeenteraad

nog geen reacties

06/02/2005 23:00:00 UTC+01:00

Middenstandsraad

Begin 1997 is er in Diepenbeek een middenstandsforum opgericht.
Dit middenstandsforum is voor de laatste keer samengekomen begin februari 1998.

Wij wensen te vragen aan het college om een onderzoek te doen bij de Diepenbeekse handelaren of er opnieuw nood is aan een middenstandsraad.

Het doel van deze raad zou zijn:

  • het behartigen van alle activiteiten en problemen van de middenstand;
  • een consultatief en informatief orgaan te zijn naar de gemeentelijke overheid toe en het organiseren en verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de middenstand;
  • door initiatief, overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen;
  • middenstandsorganisaties te helpen in het realiseren van hun doelstellingen vooral op het gebied van de logistiek;

Werd weerhouden door de gemeenteraad

nog geen reacties

24/11/2004 23:00:00 UTC+01:00

Aankoop terreinverlichting

Meer dan twintig jaar geleden (seizoen 81-82) is voetbalclub dames Berg en Dal zich gaan huisvesten op de terreinen van de Bijenberg. Na ongeveer tien jaar is er een terreinverlichting geplaatst door de gemeente, dit op vraag van zowel damesvoetbal Berg en Dal als de mannenploeg van SV Rooierheide. In die periode moest SV Rooierheide namelijk uit noodzaak (maar 1 terrein) gaan trainen op de Bijenberg. Ondertussen is er ook een dames jeugdelftal wat wil zeggen dat er met twee ploegen op het voetbalveld moet getraind worden. Net zoals de voetbalploeg van Rooierheide kwam men tot de vaststelling dat het veld helemaal kapot werd gespeeld. De gemeente heeft dan een oefenveldje (25m op 30m) aangelegd waar de club tevreden over is. Dit zou een oplossing kunnen bieden als er ook verlichting zou zijn, want tot nu toe is voetbal nog steeds een sport die in de wintermaanden wordt beoefend. Bij deze vragen zij dan ook aan de gemeente om twee verlichtingsarmaturen (inclusief ballast en starter) te plaatsen op bestaande palen aan het oefenveld.
Tot vandaag de dag is aan de huidige terreinverlichting niets meer gebeurd. Daar er steeds meer klachten kwamen over de verlichting heeft de club een lichtmeting laten doen. Uit die lichtmeting kan men concluderen dat het lichtniveau met 40 à 50% is afgenomen ten opzichte van het initiële lichtniveau. Dit is zelfs te weinig om op een fatsoenlijke manier te kunnen trainen.
Graag hadden zij dan ook de 8 lampen gelijktijdig met het plaatsen van de twee armaturen laten vervangen. Hierdoor zullen de kosten van de hoogtewerker meevallen daar hij geen twee keer moet gevraagd worden.

Sp.a-Diepenbeek vraagt voor voetbalclub Dames Berg en Dal aan de gemeenteraad de goedkeuring voor het leveren van :

  • twee armaturen inclusief ballast en starter
  • 8 lampen
  • plaatsing


Werd weerhouden door de gemeenteraad

nog geen reacties

24/11/2004 23:00:00 UTC+01:00

Verhuring gemeentelijke zalen centraliseren

Het college van Burgemeester en Schepenen engageren zich om op korte termijn de verhuring van de gemeentelijke zalen te centraliseren. Verder dient de werking geautomatiseerd te worden zodat er op elk ogenblik een perfect beeld bestaat van de verhuringen, bezettingen en betalingen van de zalen. Hiermee wordt de taak van de plaatselijke verantwoordelijken aanzienlijk vereenvoudigd.

Werd weerhouden door de gemeenteraad maar het schepencollege heeft nog geen actie ondernomen.

nog geen reacties

24/11/2004 23:00:00 UTC+01:00

Automatisering van de boekingen gemeentelijke zalen

In het kader van een open en efficiënt beleid wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om op korte termijn de mogelijkheid te bieden om via de website van de gemeente de agenda van de zalen te consulteren naar beschikbaarheid toe. Verder onderzoekt men om automatische boekingen mogelijk te maken.

Werd weerhouden door de gemeenteraad maar het schepencollege heeft nog geen actie ondernomen.

nog geen reacties

24/11/2004 23:00:00 UTC+01:00

Invoeren kwaliteitsnormen naar huurder van gemeentelijke zalen

Het college van burgemeester en schepenen staan borg voor kwaliteitsnormen; binnen de maand ontvangt de organisator een afrekening. Bij het afsluiten van het contract krijgt de huurder een contract met alle voorwaarden mee. Aan dit contract zijn toegevoegd alle verplichtingen en eventuele vrijstellingen (brandweerattest met hoeveel mensen er binnen mogen, of de billijke vergoeding al dan niet werd betaald, enz…).

Werd weerhouden door de gemeenteraad maar het schepencollege heeft nog geen actie ondernomen.

nog geen reacties

24/11/2004 23:00:00 UTC+01:00

Ruimere openingsuren van de gemeentelijke zalen

Het college van Burgemeester en Schepenen engageren zich om op korte termijn de openingsuren en openingsdagen van de gemeentelijke zalen te herzien. Het college zal met inspraak van de seniorenraad, jeugdraad, cultuurraad en sportraad deze nieuwe openingsuren en openingsdagen vastleggen.

Werd niet weerhouden door de gemeenteraad

nog geen reacties

24/11/2004 23:00:00 UTC+01:00

Evenementenhal

In het kader van de nieuwe veiligheidsnormen wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken hoe op gemeentelijk vlak tegemoet kan gekomen worden aan de noden van grotere activiteiten. Een nieuwe evenementenhal op het Demerstrand of het polyvalent maken van de oude sporthal zijn mogelijke denkpistes.

Werd niet weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio