05/09/2005 00:00:00 UTC+02:00

Onderzoek en eventuele aanpassing personeelsformatie gemeentepersoneel

In het voorjaar van 2005 zijn er besprekingen gevoerd zowel in het onderhandelingscomité als in de OCMW-raad betreffende de aanpassing van de personeelsformatie van het OCMW.
Tijdens de OCMW-raad van 22 juni 2005 werd deze aanpassing goedgekeurd.
Daar de werknemers van het OCMW en de gemeente beiden aanzien kunnen worden als gemeentepersoneel lijkt het ons evident dat ook voor het gemeentepersoneel een grondige doorlichting van de personeelsformatie zal gebeuren.
Sp.a-Diepenbeek stelt voor dat de gemeenteraad aan het college de opdracht geeft om de secretaris te belasten met een grondig onderzoek van de personeelsformatie van het gemeentepersoneel en dit naar analogie met de goedgekeurde personeelsformatie van het OCMW.
Indien blijkt dat er wijzigingen dienen te gebeuren aan de formatie is het evident dat hier dadelijk gevolg wordt aangegeven net zoals dit is gebeurd bij het OCMW.

Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

11/04/2005 00:00:00 UTC+02:00

Parkeerplaatsen voor gehandicapten die aan de normering voldoen

De beschikbaarheid maar vooral toegankelijkheid van bepaalde parkeerplaatsen voor gehandicapten aan openbare gebouwen en marktpleinen, laat volgens sp.a-Diepenbeek te wensen over.

Vandaag de dag zijn er vier parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien op het Stroobandersplein. Twee parkeerplaatsen bevinden zich aan de ingang van de kerk, de andere twee aan de zijkant van het gemeentehuis. Als we de bezetting bekijken van de 2 parkeerplaatsen aan het gemeentehuis stellen we vast dat deze nooit gebruikt worden door gehandicapten. Dit is logisch want het is onmogelijk voor een mindervalide om vanuit de wagen in een rolstoel plaats te nemen wanneer de parkeerplaatsen zich op een hellend vlak bevinden.

Sp.a-Diepenbeek stelt voor om van de gehandicaptenparkeerplaatsen aan het gemeentehuis gewone parkeerplaatsen te maken, deze kunnen dan gebruikt worden door de valide bezoekers van de middenstand en/of het gemeentehuis. Ter compensatie stellen wij voor dat er 2 nieuwe gehandicapten-parkeerplaatsen komen. Eén naast de telefooncel aan schoenen Auwerx en de tweede er tegenover naast het infobord aan het gemeentehuis.

Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

11/04/2005 00:00:00 UTC+02:00

Afsluiten van een convenant met het Toegankelijkheidsbureau

Gemeentelijke convenant toegankelijkheid

Het inbouwen van toegankelijkheidsprincipes in het gemeentelijk beleid zal door vele inwoners van de gemeente toegejuicht worden. Op deze wijze wordt de dienstverlening en infrastructuur gebruiksvriendelijker. Zeker voor de ouderen en mensen met beperkingen betekent toegankelijkheid een belangrijke voorwaarde om effectief deel te nemen aan het sociaal leven.

Zoals u wellicht weet ijveren wij als sp.a-Diepenbeek al enkele jaren voor een betere toegankelijkheid voor iedereen en in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen. Denk maar aan de gemeenteraadsbeslissingen van september 2002 in verband met ‘Voorziening van aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten aan pleinen en openbare gebouwen’ en ‘Invoering toegankelijkheidsprijs’. Wij betreuren het dat er ondanks het unaniem goedkeuren van voornoemde agendapunten in de gemeenteraad, weinig of niets is gebeurd naar uitvoering door het schepencollege.

Het gemeentelijk niveau is thans bij uitstek geschikt om deze toegankelijkheid ook in de praktijk vorm te geven. Denken wij hierbij in eerste instantie aan de werken die gepland zijn voor de gemeentelijke infrastructuur en openbare ruimten. Zeker indien van bij het ontwerp rekening gehouden wordt met de toegankelijkheidsprincipes, hoeft dit geen beduidende meeruitgave te betekenen. De aandacht voor toegankelijkheid zal zeker op prijs gesteld worden door alle inwoners van onze gemeente, een goede toegankelijkheid biedt immers een betere gebruiksvriendelijkheid en hoger comfort voor iedereen. Voor wie toegankelijkheid een noodzaak is zoals mensen met beperkingen, vormt het dé basisvoorwaarde om effectief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Het toegankelijkheidsbureau beschikt over heel wat ervaring en expertise om de gemeente hierbij op deskundige en efficiënte wijze bij te staan.
Een interessante formule hiervoor is het afsluiten van een convenant met het Toegankelijkheidsbureau, waarbij men op hun beroep kan doen voor zowel technisch advies, inhoudelijke ondersteuning en inventarisatie van de toegankelijkheid.

Momenteel hebben zij met 23 gemeenten reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio