18/12/2005 23:00:00 UTC+01:00

Gratis publiciteit in Info-Diepenbeek voor startende ondernemers

Als nieuwe ondernemer komt er aardig wat op je af. Buiten het in orde brengen van de nodige paperassen is er ook nog het financiële luik. Vele van de startende ondernemers gebruiken hun financiële middelen om hun winkel in te richten of voor aankoop van het nodige gereedschap en/of voertuigen. In laatste instantie wordt er gedacht aan de nodige publiciteit die er moet gemaakt worden om bekendheid te krijgen bij de mogelijke klanten.

Goede publiciteit kost aardig wat geld. Het is dan nog de vraag of ze niet verloren gaat tussen de massa reclamefolders die we wekelijks in de brievenbus krijgen. Wanneer men met lage kosten in elke Diepenbeekse brievenbus wenst te komen moet men via een regionaal blad reclame maken. Deze bladen worden door weinigen gelezen.

Zoals algemeen geweten wordt ons lokaal informatieblad ‘Info-Diepenbeek’ zeer goed gelezen. Via dit blad willen wij als sp.a-Diepenbeek de startende ondernemer een duwtje in de rug geven.

Als sp.a-Diepenbeek stellen wij voor om in ‘Info-Diepenbeek’ eenmalig ruimte te voorzien voor elke startende ondernemer. Enerzijds is dit publiciteit voor de ondernemer en anderzijds wordt de Diepenbeekse bevolking geïnformeerd over de handelaars die er bijkomen in hun gemeente.

Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

18/12/2005 23:00:00 UTC+01:00

Naleving koninklijk besluit van 25 januari 2001 ivm tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Op zeer regelmatige tijdstippen worden er in eigen beheer openbare werken uitgevoerd door de gemeente Diepenbeek. Dit gaat van het aanleggen van riolering tot en met het afwerken van het wegdek. Deze werken ressorteren onder de wetgeving van het Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Een kleine opsomming van enkele verplichtingen uit deze wetgeving :

  • mogelijkheid ‘eerste hulp’ verlening
  • sanitaire voorzieningen (toiletten en wasgelegenheid)
  • faciliteiten om de werknemers hun maaltijd onder bevredigende omstandigheden te laten nuttigen
  • enz…


Wanneer we vandaag de dag de werken bezoeken moeten we spijtig genoeg vaststellen dat de gebruikte werfwagens niet voldoen aan de huidige voorschriften.
De grootste tekortkoming vandaag is dat er geen sanitaire voorziening is voor het personeel.

Als sp.a-fractie vragen wij aan de gemeenteraad om het college de opdracht te geven om zich in regel te stellen met de wetgeving betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.


Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

06/11/2005 23:00:00 UTC+01:00

spa vraagt onderzoek en herstelling van toeleidende wegen brug Reitje

In functie van de verkeersveiligheid werd er in het voorjaar door sp.a een schrijven gericht aan AWV (Administratie Wegen en Verkeer) om de toeleidende wegen naar de brug ‘Reitje’ te herstellen.
De verantwoordelijke van AWV maakt in zijn antwoord melding dat het wegdek naar de brug ‘Reitje’ geen gewestelijke maar gemeentelijke bevoegdheid is. Bijkomend weet de verantwoordelijke nog te melden dat hij de toestand van de toeleidende wegen kent, maar vindt de toestand van de wegen naar de brug ‘Reitje’ nog één van de minst slechte.

Daar de toeleidende wegen een gemeentelijke bevoegdheid zijn, richt sp.a-Diepenbeek een schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het antwoord van de Burgemeester kunt u lezen in bijlage.

Sp.a-Diepenbeek is van mening dat de toestand van het wegdek naar de brug het Reitje vandaag de dag in zo een erbarmelijke toestand verkeert dat het een gevaar betekent voor zowel de automobilist als de fietser.

De sp.a-fractie vraagt aan de gemeenteraad om het college de opdracht te geven, na grondig onderzoek van de toestand van het wegdek, om in 2006 over te gaan tot de herstelling van de toeleidende wegen naar de brug ‘Reitje’.

Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

06/11/2005 23:00:00 UTC+01:00

Gezondsheidsacties in verband met het stoppen met roken

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie is de gemeente of de stad het actieniveau bij uitstek om een preventief gezondheidsbeleid te voeren gezien de grote wederzijdse betrokkenheid van het publiek, het sociaal-cultureel werk, de beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de lokale beleidsverant-woordelijken. Deze wederzijdse betrokkenheid biedt heel wat mogelijkheden om de bevolking te sensibiliseren en te informeren.

Het opstellen van een gezondheidsbeleid op lokaal niveau vergt veel werk en deskundigheid. Vandaar dat inhoudelijke ondersteuning op bovenlokaal niveau nodig is. Sedert 1997 bestaan er dan ook bovenlokale gezondheidsnetwerken (LOGO’S) waarop gemeenten een beroep kunnen doen. De gemeente Diepenbeek zou hier dan ook gebruik van moeten maken.

Verder is er ook nog de provincie Limburg die ondersteuning biedt in het lokale gezondheidsbeleid via een subsidie. In 2004 dienden 33 van de 44 Limburgse gemeenten een dossier in voor financiële ondersteuning voor lokale preventie-initiatieven. Diepenbeek was hier niet bij. Er zijn dus voldoende mogelijkheden voor de gemeente naar zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning als het gaat over lokaal gezondheidsbeleid.

Concreet wil sp.a-Diepenbeek dan ook komen tot meerdere acties waarbij de gemeente een inspanning doet om jongeren in onze gemeente te doen stoppen met roken. We zouden hoger moeten mikken dan een algemene campagne en voluit gaan voor een individuele begeleiding van tieners die willen stoppen met roken. Sp.a-Diepenbeek vraagt dan ook aan de bevoegde schepen om alle mogelijke actoren samen te brengen met het oog op het uitwerken van concrete acties. Concreet denken wij hier bijvoorbeeld aan het inrichten van een “rookstopcursus” of een gedeeltelijke terugbetaling van nicotinepleisters.

Werd weerhouden door de gemeenteraad maar het Schepencollege heeft nog geen actie ondernomen.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio