25/12/2006 23:00:00 UTC+01:00

Nieuwe Diepenbeekse coalitie nog vr de installatievergadering

 • Burgemeester Steegmans

Zeven dagen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraden ontstaat er in Diepenbeek een nieuwe en zeer uitzonderlijk en voor Vlaanderen wellicht een unieke coalitie.

Burgemeester Steegmans (VDD) mag dan wel benoemd zijn als burgemeester, maar zijn college zal waarschijnlijk bestaan uit sp.a, VLD, GROEN! en één onafhankelijk raadslid. De reeds ingediende voordrachtsakten van de voorzitter van de gemeenteraad en van de schepenen (CD&V-VDD en VLD), die op 2 januari 2007 zullen voorgelegd worden aan de gemeenteraad, tellen onvoldoende geldige handtekeningen. Daarom zullen noch de voorzitter van de gemeenteraad noch de schepenen op 2 januari aangesteld kunnen worden en zal een nieuwe gemeenteraad bij geheime stemming de voorzitter van de raad en de schepenen dienen aan te stellen. Beide aanduidingen zullen gebeuren ten laatste 14 dagen na de installatievergadering.

Op 8 oktober 2006 sloot de partij CD&V–VDD, die een zwaar verlies incasseerde van vijf zetels, een coalitieovereenkomst met de VLD. Ondanks een historische overwinning van sp.a van 2 naar 8 zetels en een voorakkoord met CD&V-VDD koos burgemeester Steegmans en de VDD er voor om de huidige coalitie met 14 raadsleden op 25 verder te zetten. Dit om twee broers, die op dezelfde lijst verkozen werden, een uitvoerend mandaat te kunnen bezorgen: de ene als schepen, de andere als voorzitter van het OCMW.

Afgelopen weekend raakte bekend dat Mevr. Martha Roux, gemeenteraadslid voor de CD&V–VDD, zich niet langer kan verzoenen met de gang van zaken binnen haar partij. Zij besliste daarom als onafhankelijke te gaan zetelen. Totaal geen inspraak, geen respect voor geleverde inspanningen en discriminatie van de vrouwen binnen de partij liggen, volgens haar mededeling aan de pers, aan de oorzaak van haar ontslag uit haar partijfractie. Ook het laten primeren van de familiebelangen binnen de groep CD&V-VDD boven het algemeen belang van de Diepenbekenaren storen haar enorm. Vooral het gegeven dat, in het kader van een beter sociaal beleid, de voorzitter van het OCMW niet wordt toegevoegd aan het college van Burgemeester en Schepenen is voor raadslid Roux onaanvaardbaar en beschouwt zij als een gemiste kans. Dit ongenoegen over de gang van zaken valt in de wandelgangen binnen de CD&V-VDD meer en meer te horen. Enkele dagen na de verkiezingen nam ook al hun voorzitter Frank Vranken ontslag omdat ook hij zich niet kon verzoenen met de werkwijze van burgemeester Steegmans. Het zou ons dan ook niet verwonderen mochten er eerstdaags nog andere raadsleden de partij verlaten.

De VLD heeft, na het bekendraken van de beslissing van Mevrouw Roux, de toestand grondig geëvalueerd en is tot de vaststelling gekomen dat door deze gang van zaken binnen CD&V-VDD er niet alleen nog slechts een zeer krappe meerderheid van één zetel overblijft, wat door burgemeester Steegmans steeds als onwerkbaar beschouwd werd, maar, wat erger is, dat zij geconfronteerd wordt met een onstabiele partner. Hierdoor vreest de VLD dat het verder zetten van de samenwerking met CD&V-VDD Diepenbeek onbestuurbaar zal maken, wat een ramp zou zijn voor onze gemeente. De VLD heeft dan ook haar verantwoordelijkheid genomen en heeft beslist in te gaan op een voorstel om een nieuwe coalitie met sp.a en GROEN! aan te gaan.

Sp.a-Diepenbeek betreurt net zoals de VLD de gang van zaken. Zij hadden liefst, in overeenstemming met het voorakkoord, een stevige coalitie gezien met de CD&V-VDD. Maar omdat binnen de CD&V-VDD familiale banden meer prioriteit genieten dan het vormen van een sterke meerderheid, heeft de sp.a, om de wil van de kiezer te respecteren, het initiatief genomen om deze nieuwe coalitie tot stand te brengen.

GROEN!-Diepenbeek, met een bescheiden stemmenwinst tijdens de jongste stembus-gang, wil deze constructie loyaal ondersteunen.

De nieuwe coalitie bestaat voorlopig ook slechts uit 13 mandatarissen maar de intensieve, constructieve en loyale onderhandelingen, die tijdens dit weekend hebben plaats gehad, hebben voldoende aangetoond dat een hecht team gevormd kan worden en dat er voldoende deskundigheid en wederzijds vertrouwen aanwezig is om een stevig en samenhangend schepencollege te vormen.

Alle mandatarissen van deze nieuwe coalitie doen een oproep aan de burgemeester om in het voordeel van onze gemeente loyaal met dit schepencollege samen te werken. Hij heeft steeds beweerd een “burgervader” te willen zijn voor ALLE Diepenbekenaren. Hij heeft daarvoor de gave en krijgt nu de gelegenheid om dit daadwerkelijk te bewijzen. Eveneens doet deze nieuwe coalitie een oproep tot de CD&V om samen op een constructieve manier Diepenbeek te geven waar het recht op heeft en dit met een nieuwe hedendaagse politieke stijl en met een positieve uitstraling.

Woordvoerder Rob Lenaers

nog geen reacties

22/12/2006 23:00:00 UTC+01:00

Coalitie Diepenbeek nu al onder druk

 

Martha Roux gaat zetelen als onafhankelijke

De pas gevormde Diepenbeekse coalitie van CD&VDD en VLD onder leiding van burgemeester Etienne Steegmans staat al zwaar onder druk. Samen tellen de twee partijen volgens de verkiezingsuitslag 14 van de 25 zetels, maar nu neemt Martha Roux ontslag uit CD&VDD om vanaf 2 januari als onafhankelijke te gaan zetelen.

Roux is zelf met vakantie tot die datum, en onbereikbaar volgens een bloed-nerveuze burgemeester Steegmans. Eén keer bellen volstond nochtans. “Schrijf maar dat ik de discriminatie, manipulatie en intimidaties meer dan moe ben”, trekt Martha fel van leer. “Ik zetel 12 jaar voor mijn partij in de OCMW-raad, waar ik heel graag sociaal werk voor Diepenbeek deed. Daarom vind ik dat de OCMW-voorzitter in het schepencollege moet zetelen, maar zoals nu de postjes verdeeld zijn in Diepenbeek, met Lucien Wolfs als schepen en zijn broer Jos als OCMW-voorzitter kan dat niet. Als in het bestuur van een gemeente familiale en persoonlijke belangen voorgaan op het sociale beleid, is voor mij de maat vol.”

Burgemeester Steegmans ziet daardoor zijn meerderheid afslanken tot amper één zetel. In de aanloop naar de verkiezingen stelde hij nog, nooit meer zo’n nipte coalitie te willen leiden. “Daar blijf ik ook bij”, reageert hij. “Dit is niet doenbaar. We gaan met alle middelen proberen Martha te overtuigen om op haar stappen terug te keren, maar als ze dat niet doet, moet ze, als ze eerlijk is, ontslag nemen uit de raad. Deze stemmen komen de CD&VDD toe. Bovendien houden we als partij de deur naar het OCMW en een plaats in het vast bureau daarvan voor Martha open.”

“Groen! gaat me straks voordragen als OCMW-raadslid”, zegt Roux. “Ik ben het beu te moeten meelopen in een partij waar alle inspraak weg is. Als ik iets doe, wil ik me 100 procent inzetten en dat zal ik ook nu blijven doen. lk pik de egotripperij van mijn zogezegde vrienden niet langer.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Het Belang van Limburg (23/12/2006)

nog geen reacties

18/12/2006 20:43:12 UTC+01:00

Containerpark: Gewicht auto verandert drie keer in twee uur

Wie op het containerpark in Diepenbeek afval wil laten wegen, steekt best eerst even zijn natte vinger in de lucht om te voelen of het windstil is.
De nieuwe weegschaal die bepaalt hoeveel er betaald moet worden voor het geloste afval, verandert namelijk van mening als een kerkhaan van richting.

Diepenbekenaar Danny Vandecaetsbeek klaagde het al aan bij het gemeentebestuur. Nadat hij zijn tuin had gesnoeid, bracht hij alle snoeiafval naar het containerpark.

In één voormiddag gaf de weegbrug drie keer een ander gewicht op voor zijn auto plus aanhangwagen. "Om 9.42 uur was het 1.342 kilogram, om 10.36 uur 1.250 kilogram en om 11.19 uur 1.332 kilogram."

Volgens het gemeentebestuur kunnen regen en wind een invloed hebben op het weegproces. Het schepencollege besliste daarom om Vandecaetsbeek 4 euro terug te storten. Maar de Diepenbekenaar gaat niet akkoord.

"Ik wil dat de weging correct verloopt. Na elke weging moet de balans weer volledig op 0 gezet." Sp.a’er Patrick Hermans zal de zaak vanavond aankaarten op de gemeenteraadszitting.

bron: Het Belang van Limburg

reacties: 1

13/11/2006 22:09:51 UTC+01:00

Herinrichting Strobandersplein

 • schets herinrichting Strobandersplein

Agendapunt :  Herinrichting Strobandersplein aan de zijde van het gemeentehuis

Tijdens de gemeenteraad van 11 april 2005 werd op voorstel van Patrick Hermans beslist om de gehandicaptenparkeerplaatsen op het Strobandersplein weg te nemen en om te vormen tot parkeerplaatsen voor valide gebruikers. De bordjes zijn weggenomen maar de verf is nog steeds aanwezig. Voor sommige bestuurders komt dit over alsof het nog steeds parkeerplaatsen zijn voor mindervaliden waardoor ze er niet parkeren.

In de loop van 2006 werd het straatje naast het gemeentehuis onderbroken door paaltjes. Hierdoor kan men zeer moeilijk de huidige parkeerplaatsen gebruiken aan de kiosk. Bijkomend wordt er steeds aan de paaltjes geparkeerd zonder rekening te houden met enige regelgeving wat bovendien de doorgang voor fietsers en voetgangers belemmerd. Er wordt aan de zijde van de Varkensmarkt vaak achterwaarts uitgereden wat een gevaarlijke situatie met zich meebrengt daar de zichtbaarheid richting Dorpsstraat miniem is.

Patrick Hermans stelt voor om het Strobandersplein aan de zijde van het gemeentehuis her in te richten zoals op bijgevoegde schets is aangegeven (rood = huidige toestand, blauw = nieuwe toestand).

Voordelen :

 • wildparkeren zal ontmoedigd worden
 • de klanten van de handelaars krijgen meer en betere parkeerruimte
 • de veiligheid bij het uitrijden richting Varkensmarkt wordt verhoogd
 • de veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd
 • het Strobandersplein oogt mooier

nog geen reacties

13/11/2006 22:08:38 UTC+01:00

Buurthuis Rozendaal

Sinds 1994 wordt er door de CD&VDD aan de inwoners van Rozendaal beloofd dat er spoedig een nieuw buurthuis zal komen. Na 12 jaar zijn er bouwplannen maar de gemeente is nog steeds geen eigenaar van de gronden. Om schot in de zaak te krijgen heeft Patrick Hemans een alternatief voorstel gedaan tijdens de gemeenteraad van 13 november 2006. Patrick Hermans stelt voor dat het schepencollege onderzoekt of de villa naast de gemeentelijke basisschool omgebouwd kan worden tot een buurthuis voor Rozendaal. Deze villa staat vandaag te koop en is eigenlijk een ideale locatie voor een buurthuis. Bijkomend voordeel aan deze oplossing is dat het ook een goedkopere oplossing is dan het zetten van een nieuwbouw op een nog te verwerven stuk grond. In totaal zou er een 250.000 euro uitgespaard kunnen worden. Deze middelen kunnen dan gebruikt worden om stoepen en straten te vernieuwen in Rozendaal. Bij de laatste begrotingswijzigingen in november werden door het huidige beleid immers alle bedragen voor het herinrichten van de Leliestraat en het herstellen van voetpaden opnieuw geschrapt.

De sp.a zal in december bij de begrotingsbespreking voor 2007 er op toezien dat Rozendaal krijgt waar het recht op heeft.

Om ongeruste omwonenden op hun gemak te stellen willen wij toch wel even duidelijk stellen hoe wij de functie van een buurthuis zien. Het mag niet de bedoeling zijn om in een buurthuis fuiven of andere feestelijkheden te organiseren die ‘s avonds voor geluidsoverlast zouden kunnen zorgen. We willen het buurthuis ook niet verhuren aan verenigingen van buiten Rozendaal. Hierdoor zou er immers overlast kunnen ontstaan voor de buurt door geparkeerde voertuigen, zwerfvuil, lawaai enz.... De functie van het buurthuis moet zich dus beperken tot organisaties van bijeenkomsten van inwoners van Rozendaal.

reacties: 1

24/08/2006 02:36:43 UTC+02:00

Iedereen bedankt

Iedereen bedankt
Ik wens alle kiezers te bedanken voor het uitbrengen van hun stem. Hebben ze nu gestemd voor sp.a, VLD, CD&V-VDD of GROEN! , elke kiezer zal voor zijn keuze wel een persoonlijke reden hebben. Elke kiezer heeft hierdoor zijn bijdrage geleverd om onze democratie in stand te houden.

Samen met de ganse sp.a-groep hebben we keihard campagne gevoerd. Dit zowel voor de partij als voor ons als individu. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Bij de verkiezingen van 2000 behaalden we 11% van de stemmen, in 2006 maar liefst 28%. In zetels wil dit zeggen dat we van 2 naar 8 zetels stijgen, een winst van maar liefst 6 zetels.

De reden van dit succes moet men niet zoeken bij enkele personen. De reden van ons succes is er gekomen door het harde werk dat er geleverd is zowel door de vorige generatie als de generatie die gestart is na 8 oktober 2000. Elk individu heeft zijn waarde binnen de partij. Heeft hij of zij nu op de lijst gestaan of niet, veel of weinig stemmen behaald, een bepaalde bijdrage aan ons succes hebben zij zeker geleverd.

Persoonlijk doet het mij dan ook plezier dat vanuit het bestuur opnieuw de vraag komt om de partij de volgende jaren verder te leiden als voorzitter. Indien ik voldoende steun krijg zal ik deze zware taak met plezier terug opnemen en samen met de ganse groep proberen te streven naar een nieuw succes in 2012.


Persoonlijke score
De mensen die mij persoonlijk kennen weten dat ik geen tafelspringer ben en dus zeker niet sta te pronken met mijn persoonlijke score. Toch wil ik hier op mijn website mijn analyse geven over mijn persoonlijk resultaat.

Enkele dagen na de verkiezingen ben ik me pas gaan realiseren wat het wil zeggen om de derde meeste stemmen te halen van Diepenbeek. Goed wetende dat ik amper 6 jaar actief ben in de Diepenbeekse politiek en mijn persoonlijk aantal stemmen op deze korte periode van 520 naar 1648 heb gebracht. In alle bescheidenheid denk ik te mogen stellen dat ik het meeste vooruitgang heb geboekt van alle kandidaten in Diepenbeek. Nogmaals bedankt hiervoor beste Diepenbekenaar.

De reden van mijn succes schrijf ik in eerste instantie toe aan mijn vrouw. Het klinkt misschien vreemd maar zonder de steun van mijn echtgenote had ik dit nooit 6 jaar volgehouden. Ook realiseer ik mij dat mijn vader Romain nog steeds een bron van stemmen is. Maar ook al de mensen die mij geholpen hebben in mijn campagne, sommigen door brieven te schrijven anderen door ze te bussen, nog anderen door borden te plaatsen of affiches te plakken of door mijn kaartjes uit te delen of mee te gaan bij huisbezoeken. Al die mensen maken deel uit van mijn succes waarvoor ik ze enorm dankbaar ben.

De enorme steun en felicitaties die ik de voorbije weken heb gekregen hebben mij aangemoedigd om er opnieuw voor zes volle jaren tegen aan te gaan. Opnieuw zal ik zes jaar een constructieve oppositie voeren in de gemeenteraad en dit in het belang van de Diepenbeekse bevolking. Mijn sociaal engagement naar de bevolking toe zal ik nog proberen uit te breiden voor zover dit nog mogelijk is. Dit is volgens mij één van de hoekstenen van mijn succes.

Het is nog zes jaar maar het is ook zo voorbij. 14 oktober 2012 zal ik terug paraat zijn, ik hoop jullie ook.
Ik hoop met een nog beter resultaat zowel voor de partij als voor mezelf.

Nogmaals bedankt,

Patrick

Op deze pagina kan je de resultaten van de gemeenteverkiezingen terugvinden.

reacties: 1

08/05/2006 00:00:00 UTC+02:00

Internet voor de bibliotheken van Rooierheide en Lutselus

De bibliotheek is vandaag de dag een laagdrempelige basisvoorziening waar iedereen welkom is. Het is een plek waar iedereen terecht kan voor het vinden van leesboeken en informatieve boeken, voor muziek en film, voor toegang tot het wereldwijde web, voor traditionele en digitale catalogi en naslagwerken.

Vandaag de dag mag internet dus zeker niet meer ontbreken in een bibliotheek. Als we weten dat maar liefst 50% van de Belgische bevolking nog steeds niet beschikt over een internetaansluiting, lijkt het ons niet overbodig dat de gemeente Diepenbeek ook in de bibliotheken van Rooierheide en Lutselus deze mogelijkheid aanbiedt aan zijn inwoners.

De sp.a-fractie vraagt aan de gemeenteraad :
 

 • Internetaansluiting in de bibliotheek van Rooierheide en Lutselus
 • Installatie van de nodige configuratie om te kunnen internetten op het wereldwijde web

Werd weerhouden door de gemeenteraad.

nog geen reacties

Huidige bezoekers

 • bezoekers: 2 bezoekers
 • bots: Google [Bot]

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio