13/10/2011 00:00:00 UTC+02:00

Lutselus krijgt kerk met gsm-toren

Bouw kost 2 miljoen en start in september 2012.

In Lutselus komt er een nieuwe kerk. De gemeenteraad gaf maandagavond de opdracht om een ontwerp te maken. De eerste steen zal in september volgend jaar gelegd worden. Op die nieuwe kerk komen ook een twintigtal gsm-masten.

21 van de 25 Diepenbeekse raadsleden stemden voor de ontwerpopdracht voor een nieuwe kerk.
 Schepen Leroux (Groen!), schepen Hermans (PUUR) en twee van diens partijgenoten stemden tegen. Alle anderen willen een gebedsruimte voor 250 mensen, een weekkapel, rouwkapel, devotiekapel, sacristie, keuken, vergaderruimten en parochiesecretariaat. Naast of in dat complex komt een kerktoren van 24 tot 30 meter hoog waarop 3 operatoren 18 tot 24 gsm-antennes zullen plaatsen. “Alles samen 675 vierkante meter groot, goed voor 2 miljoen euro”, zegt schepen van Erediensten Frank Keunen (sp.a).

Tunnel
 Schepen Leroux vond dat er een internationale ontwerpwedstrijd moest komen, een voorstel dat met hetzelfde stemgedrag werd afgekeurd.Voor Patrick Hermans blijft de straling van de gsmmasten een groot probleem. Ook zou er onder de N76 een tunnel voor fietsen, auto’s en zelfs bussen komen. Hermans vreest dat de kerk zoals ze vandaag gepland is, een hinderpaal zal vormen voor die tunnel.“ Ik heb die plannen gezien en ik zie geen probleem”, reageerde schepen Brigitte Bodson.

Straling
 Volgens Frank Keunen is er geen garantie dat die tunnel voor auto’s en bussen bestemd zal zijn. “Voorlopig is er de garantie voor een fietstunnel, hopelijk volgt de rest nog. Wat de straling betreft, is dit de beste oplossing.” “Met die stelling zijn wij het helemaal eens”, stelde Lucien Wolfs (CD&VPlus). “Dit is de beste optie, wij zijn helemaal voor.” Een wisselmeerderheid dus met 21 voorstanders en 4 tegenstemmers. Zo slaat Lutselus de laatste rechte lijn in naar de start van de bouwwerken voor de nieuwe kerk en toren. De eerste steen moet, volgens plan, gelegd worden in september 2012.

Bron : HBvL

nog geen reacties

10/10/2011 02:14:55 UTC+02:00

Spartacus plots snel in aantocht

Voorbije vrijdag de eerste vergadering bijgewoond na de goedkeuring door de minister van het spartacusplan.
 

Vanaf nu zal het snel gaan. Als de administratieve molen van vergunningen mee wil zullen de werken aanvatten in september 2012. De brug in de Waardestraat is het eerste kunstwerk (?) dat zal gebouwd worden en neemt 2 jaar in beslag. Gelijktijdig bij de aanvang sluiten de overwegen van de Peperstraat, Bentstraat en Waardestraat. De overwegen van de Nierstraat en Rooistraat sluiten in april 2014 en de Molentraat en Stationsstraat in december 2014 als alle bruggen klaar zijn. In april 2014 vatten de werken aan en in december 2014 moet de verbinding van de Katteweidelaan met de omleidingsweg een feit zijn.
Ook de Industrielaan krijgt een nieuwe riolering en wegdek, aanvang april 2014. Het stationsplein zal in een nieuw kleedje steken tegen februari 2014.
De werken voor de sneltram zelf zoals het aanleggen van de sporen begint in Lanaken vanaf de 2de helft van 2014.
 

Bovenstaande data komen van het studiebureau en komen vaak niet overeen met de werkelijkheid.
 

nog geen reacties

03/10/2011 00:00:00 UTC+02:00

Kerk Lutselus zal stralen

Onderstaande tekst werd op 30/09/2011 naar de pers verstuurd

 

Tijdens de Kerstvakantie van 2010 is de kerk van Lutselus ingestort. Diepenbeek ontkwam aan een heuse ramp. Alle zeilen werden bijgezet om voor de gelovigen een nieuw onderkomen te bouwen. De voltallige gemeenteraad gaf zijn goedkeuring voor de bouw van een gebedsruimte. Hoorzittingen werden georganiseerd, de parochianen kregen inspraak. Alles werd gecommuniceerd of toch bijna alles…

Tijdens de gemeenteraad van maandag 10 oktober moet er een beslissing genomen worden over een ontwerpopdracht voor het bouwen van een kerk in Lutselus. In deze ontwerp-opdracht staat duidelijk omschreven hoe de nieuw te bouwen kerk er moet uitzien. Wat nieuw is voor de inwoners van Lutselus is dat er een toren zal gebouwd worden aan de kerk om de gerecupereerde klok in onder te brengen.
 Maar in werkelijkheid gaat het niet om de klok, maar om 3 GSM-operatoren die hun antennes wensen te plaatsen tegen een fikse vergoeding. In de toren van minimum 24 meter hoog komen maar liefst tussen 18 en 24 GSM-antennes. Elke operator zal op jaarbasis 5000 euro betalen voor het gebruik van de toren. Bovendien wordt de kostprijs van de toren gedeeltelijk betaald door de GSM-operatoren, maar dan moet hij voldoen aan hun noden. De kans bestaat dat de toren 30 meter hoog zal worden, ofwel in ronde of vierkante vorm om zoveel mogelijk antennes op dezelfde hoogte rondom de toren te kunnen plaatsen. Ook moeten er schotelantennes in de toren kunnen geplaatst worden.

Schoolomgeving
Iedereen heeft vandaag een gsm en wil bellen. GSM-antennes moeten er dus zijn. Maar 24 antennes op 25 meter van een lagere school met meer dan 400 opgroeiende kinderen en vlakbij de appartementsblokken van het Lutselusplein, dit gaat te ver. Vorige week werden trouwens de negatieve cijfers van het gezondheidsonderzoek bij jongeren in de buurt van Genk-Zuid waar Lutselus toebehoort bekend gemaakt. Voor de politieke partij PUUR-Diepenbeek is de maat meer dan vol voor Lutselus. Tot tweemaal toe uitte schepen Hermans zijn ongenoegen in het schepencollege maar hij kreeg geen gehoor.

Informatieavond
Patrick Hermans :“Het is mijn politieke plicht om te zorgen dat de mensen geïnformeerd zijn over wat er gaat gebouwd worden in Lutselus. Alles werd gecommuniceerd behalve de gsm-masten. Dit is niet correct. ”Tijdens de gemeenteraad zal hij vragen om de ontwerpopdracht in beraad te houden en zo spoedig mogelijk een hoorzitting te organiseren voor de inwoners van Lutselus, net zoals gebeurde voor de bouw van de kerk. Zo een hoorzitting gebeurde ook 6 jaar geleden toen 300 meter van de vroegere kerk één antenne moest geplaatst worden aan een voetbalveld in de buurt van een kleine wijk. Na de hoorzitting heeft het toenmalige beleid geen vergunning verleend.

PUUR-Diepenbeek rekent op het gezond verstand van de gemeenteraadsleden en hoopt dat de eerste steenlegging die moet plaatsvinden in september 2012 niet primeert op de gezondheid van 400 kinderen.


Patrick Hermans
Voorzitter PUUR-Diepenbeek
0497 / 06 38 07

reacties: 1

15/08/2011 09:39:27 UTC+02:00

PUUR - Rooierheide

Met dit informatieblad richten wij ons speciaal tot de inwoners van Rooierheide.

Wij brengen u met veel foto’s wat er werd gerealiseerd, in uitvoering is en wat de komende maanden nog op de politieke agenda gaat geplaatst worden door onze partij PUUR-Diepenbeek. Wij hebben natuurlijk het voordeel dat 'openbare werken - onderwijs - jeugd' tot de bevoegdheden behoren van schepen Patrick Hermans. Samen met Patrick zijn ook onze raadsleden van Rooierheide Georges Dewarier, Freddy Blokken en Bjorn Philtjens steeds aanspreekbaar, zodat de bekommernissen van de inwoners kunnen omgezet worden in oplossingen. Neem even de tijd en u zult merken dat wij samen met andere partijen hard werken aan een verkeersveilig, gezellig en mooi Rooierheide.

Bijlagen:

nog geen reacties

19/07/2011 20:47:26 UTC+02:00

Parkeerproblematiek Patersplein Rooierheide

Sinds de herinrichting van het Patersplein zo een 10 jaar geleden zijn er klachten over het parkeren. Er is veel over gediscussieerd maar politiek neemt niemand het initiatief voor een oplossing. De raadsleden Freddy Blokken, Bjorn Philtjens en Georges Dewarier alle drie woonachtig op ‘De Hei’ brengen in juli een uitgewerkt voorstel in het schepencollege met de vraag dit te laten onderzoeken door de technische dienst naar uitvoering en kostprijs.

In 2000 werd het Patersplein heringericht. Door het niet rechthoekig maken en het aanbrengen van groenperken is het niet duidelijk waar en hoe men het best kan parkeren op het plein. Hierdoor wordt zowel de capaciteit als de toegankelijkheid beperkt. Tot vandaag zijn discussies schering en inslag omdat bestuurders die het plein wensen te verlaten vaak niet meer voor- of achteruit kunnen rijden. Ook ouders die hun kinderen naar school brengen moeten vaak tussen de voertuigen door laveren om met hun kleuters aan school te geraken.

Voor PUUR-Diepenbeek is een oplossing dringend noodzakelijk maar onder strikte voorwaarden. Schepen van openbare werken Patrick Hermans : “Het mooie Patersplein moet zijn huidige vorm, groen karakter en duurzame kleiklinkers behouden zonder dat deze klinkers besmeurd worden met verf. Om die reden stellen de drie raadsleden voor om de parkeerplaatsen af te bakenen met een andere kleur van kleiklinker. In de praktijk een moeilijke klus maar de enige duurzame manier om zonder verf een oplossing te bieden. Ons voorstel zal de huidige capaciteit vergroten van 70 tot bijna 100 voertuigen en de bezoekers van het OCR, de kerk en de school zullen in de toekomst op een veilige en toegankelijke manier zich kunnen verplaatsen.”

Wanneer de technische dienst positief advies geeft naar uitvoering zal PUUR-Diepenbeek afhankelijk van de financiële toestand de nodige kredieten vragen via begrotingswijziging in 2011 en anders voorstellen om de nodige gelden te voorzien in de begroting van 2012.

  • Parkeerplaatsen Patersplein
  • Klinkermarkering

nog geen reacties

22/06/2011 12:07:26 UTC+02:00

Intrekking belasting op onbebouwde percelen

Tijdens de gemeenteraad van december 2010 besliste de gemeenteraad van Diepenbeek als eerste Limburgse gemeente om een belasting in te voeren op onbebouwde percelen. PUUR-Diepenbeek is van mening dat de genomen beslissing indruist tegen het gelijkheidsbeginsel. Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 21 juni 2011 werd op voorstel van PUUR-Diepenbeek de beslissing ingetrokken.

In december 2010 werd door de gemeenteraad beslist om een belasting in te voeren op onbebouwde percelen. Door een amendement werd in laatste instantie aan het besluit toegevoegd dat het enkel ging over onbebouwde percelen gelegen in een verkaveling. Eigenaars van bouwgronden die niet gelegen zijn in een verkaveling werden dus niet belast.

Volgens PUUR-Diepenbeek druist de genomen beslissing in tegen het gelijkheidsbeginsel. Tijdens de gemeenteraad van voorbije dinsdag werd het ingediende agendapunt van PUUR-Diepenbeek goedgekeurd door de gemeenteraad waardoor de belasting wordt ingetrokken.

“Wanneer de gemeenteraad wenst een belasting te innen op onbebouwde percelen dan moet deze geïnd worden bij alle groot grondbezitters. Het reglement moet dus verfijnd worden zodat de speculanten getroffen worden en niet de families die een perceel hebben gekocht waarvoor ze hun hele leven hebben gewerkt”, aldus voorzitter van PUUR-Diepenbeek Patrick Hermans.

nog geen reacties

15/06/2011 14:07:46 UTC+02:00

Campus Diepenbeek binnenkort enkel bereikbaar via Hasselt?

  • Verbinding campus - ginderoverstraat

Wanneer de gemeenteraad van Diepenbeek dinsdag 21 juni het mobiliteitsplan goedkeurt is de UHasselt Campus Diepenbeek enkel nog bereikbaar vanuit Hasselt. Voorzitter en schepen Patrick Hermans van de nieuwe partij PUUR-Diepenbeek laat zijn fractie een bijkomend agendapunt indienen met de vraag opnieuw te onderhandelen met de betrokken actoren. PUUR-Diepenbeek ijvert voor een verbinding tussen de Campus en de Ginderoverstraat.

Volgens het huidige mobiliteitsplan zal de campus niet meer bereikbaar zijn vanuit Diepenbeek maar enkel vanuit Hasselt. Ook de lokale bevolking van Rooierheide zal kilometers moeten omrijden om Hasselt te bereiken.

Vorig jaar werd immers de Ginderoverstraat ter hoogte van de Bewel afgesloten voor het verkeer richting Hasselt. Een nieuwe weg tussen het rondpunt op de campus en de Ginderoverstraat zal worden aangelegd. Deze weg mag van RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) enkel dienst doen voor het openbaar vervoer en vergunninghouders.
De lokale bevolking, vooral inwoners van Rooierheide, zullen het slachtoffer zijn van deze maatregel. Zij moeten via de Havenlaan naar het op en afrittencomplex van de Universiteitslaan (Sluis Diepenbeek) richting Hasselt. Een inwoner uit het centrum die naar Healthcity op de campus wil rijdt vandaag 3 km en zal in de toekomst 8 km moeten rijden (zie plan in bijlage). De handelszaken zoals Fitlink, Healthcity en misschien een toekomstige campushal zullen niet meer bereikbaar zijn met de wagen vanaf het grondgebied Diepenbeek waardoor hun omzet aanzienlijk zal dalen.

PUUR-Diepenbeek dient een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraad van 21 juni. Zij vragen aan de raad het huidig mobiliteitsplan niet goed te keuren en vragen het college van burgemeester en schepenen dringend te onderhandelen met de betrokken actoren om een verbindingsweg te laten realiseren zowel voor het openbaar vervoer als voor de inwoners van Diepenbeek.

reacties: 1

24/05/2011 00:00:00 UTC+02:00

Gemeentehuis Diepenbeek beschadigd door vallende brokstukken

Aan het gemeentehuis van Diepenbeek zijn enkele brokstukken naar beneden gevallen. Zware arduinstenen aan de rand van het dak verschoven, waardoor er brokken langs de muren naar beneden vielen.

Een zware arduinsteen van driehonderd kilogram zorgde voor heel wat ellende aan het gemeentehuis van Diepenbeek. Doordat die steen verschoof, vielen er enkele brokstukken van de dakrand naar beneden. Het gemeentebestuur moest vorige week zelfs even de verbindingsweg van en naar het gemeentehuis afsluiten om extra risico's te vermijden.

Het gemeentehuis van Diepenbeek bestaat al sinds de Eerste Wereldoorlog. Aan het achterste gedeelte van het pand werd er wel nog bijgebouwd, maar het voorste en oudste gedeelte vertoont nu tekenen van slijtage.

'Na de eerste controle van de aannemer bleek dat er een rij stenen aan het verschuiven was', zegt schepen van Gebouwen Pierre Leuraers (Open VLD). 'Zelfs aan de andere zijde van het dak ontstonden er problemen en de schouw begon een beetje te zakken. De situatie was dus vrij ernstig.'

Het gemeentebestuur is gestart met veiligheidscontroles. 'Ook aan de overkant van het gebouw controleren we alles', zegt schepen van Openbare Werken Patrick Hermans (Puur Diepenbeek). 'We zullen ervoor zorgen dat alles opnieuw in orde komt, zodat ongelukken vermeden worden.'

De aannemer kon vaststellen dat drie grote stukken steen van ongeveer 250 kilogram een groot probleem vormden. Deze stenen zijn ondertussen verwijderd met behulp van een kraan. Op deze manier zou moeten vermeden worden dat er nog brokstukken naar beneden vallen. Het schepencollege zal nu bekijken hoe de werken in de begroting ingeschreven kunnen worden.

Bron: Het Nieuwsblad

nog geen reacties

25/04/2011 22:26:40 UTC+02:00

Atletiek op het Demerstrand

Vandaag Paasmaandag doorgebracht op het Demerstrand. De Diepenbeekse atletiekvereniging ADD organiseerde een wedstrijd voor de jeugdige atleten. Prachtig weer, veel atleten en natuurlijk ook veel volk. Wat gaat dit geven als er een 400meter piste zal zijn…
Als bijlage enkele foto’s voor die mensen die nog steeds niet overtuigd zijn dat ook de atletiek in Diepenbeek leeft.
 

  • picture
  • picture
  • picture

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio