12/03/2018 13:59:00 UTC+01:00

Uitrol bestuurlijke handhaving door Limburgse ARIEC op kruissnelheid

  • Hell's Angels

De gemeenteraad van Diepenbeek wordt tijdens de zitting van 19 maart gevraagd het “Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid” goed te keuren.

Burgemeester Patrick Hermans:

“Het Limburgse Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) heeft de opdracht om de Limburgse gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van georganiseerde criminele fenomenen, zoals bijvoorbeeld drugshandel, malafide autohandel of witwaspraktijken.

Daar waar de illegale onderwereld de legale bovenwereld raakt, kunnen wij immers als gemeenten  een remmende rol spelen. Door bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of in te trekken, panden te sluiten, strenge voorwaarden op te leggen, …

De ondersteuning van het ARIEC krijgt vorm met het opzetten van lokale overlegstructuren, het organiseren van voorlichtingssessies, het sluiten van panden in het kader van mensenhandel of drugshandel, …  De komende maanden zullen ook duidelijk zichtbare acties op het terrein worden uitgevoerd.

Deze “bestuurlijke aanpak” maakt dat gemeenten meer en meer behoefte hebben aan informatie uit gerechtelijke dossiers of onderzoeken. Om deze informatie op een vlotte en rechtsgeldige manier van politie en parket naar de gemeenten te laten stromen, worden daarom over de hele provincie protocollen “uitwisseling van informatie voor bestuurlijke aanpak” uitgerold. Deze protocollen worden afgesloten tussen parket, burgemeester en politie, en worden verder ondertekend door de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de arbeidsauditeur en het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC). Voor dit protocolakkoord vragen we de goedkeuring van de gemeenteraad op 19 maart.

Een concreet voorbeeld van deze aanpak is het onder vergunning plaatsen van de clubhuizen en de criminele motorbendes. Daarvoor hebben we ook een politiereglement klaar dat we ook op de dagorde van 19 maart hebben geplaatst.

We hebben op het ogenblik dan wel geen motorclubhuizen op het grondgebied van onze gemeente, maar we zien ze wel hun activiteiten ontplooien in de onmiddellijke omgeving van onze gemeente. We willen met deze reglementering motorbendes zoveel mogelijk weren uit Diepenbeek en zeer strenge voorwaarden opleggen vooraleer ze een uitbatingsvergunning te geven voor een dergelijk clubhuis.

De inplanting en exploitatie van een clubhuis van een motorbende brengt onvermijdelijk de openbare orde en rust in het gedrang (o.a. af- en aanrijden van lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild parkeren, …).  Criminele motorbendes deinzen er bovendien niet voor terug om elkaar  -publiek dan wel besloten- met wapens bevechten. Zowel in Belgisch als in Nederlands-Limburg hebben zich de voorbije jaren zware incidenten voorgedaan tijdens confrontaties tussen motorbendes.

Ik verwijs hierbij ook nog naar het gevaarlijke wapenmateriaal dat bij de huiszoekingen deze week in de twee clubhuizen van een motorbende  werd gevonden.

Recent werd in Genk en Leopoldsburg een politiereglement op de clubhuizen goedgekeurd en de verantwoordelijken binnen onze politiezone Limburg Regio Hoofdstad vinden het momenteel noodzakelijk een gelijkaardig reglement op te stellen in alle gemeenten/steden van onze politiezone, dus ook in Diepenbeek. Het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC Limburg)  heeft ons een model  bezorgd dat we nu dus op de gemeenteraad gaan brengen” besluit burgemeester Hermans.

nog geen reacties

Reacties:

nog geen reacties.

Plaats reactie:

Provider login

Naam

Url:

terug

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio