16/03/2019 00:00:00 UTC+01:00

Miet Nelissen en Suzy Wolfs opnieuw schepen

Naar aanleiding van het arrest dat voorbije maandag 11 maart 2019 door de raad van verkiezingsbetwisting te Brussel werd uitgesproken werd het huidige college ontbonden (uitgezonderd burgemeester Rik Kriekels die nog moet verschijnen voor de Raad van State) en worden automatisch de schepenen uit de vorige bestuursperiode opnieuw schepen. Dit wil zeggen dat Miet Nelissen en Suzy Wolfs van PUUR-Diepenbeek, alsook Karen Alders van N-VA  met onmiddellijke ingang terug schepen worden. Zij mogen dus hun sjerp opnieuw uit de kast halen en hun werk uit het verleden verder zetten.

nog geen reacties

13/03/2019 00:00:00 UTC+01:00

Schepenen en voorzitter gemeenteraad ontzet uit hun ambt

Eind januari dienden de partijen PUUR-Diepenbeek en PRO3590 een bezwaarschrift in tegen de voordrachtsakten voor de aanstelling van de burgemeester, de schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die door de partijen N-VA, CD&V, VLD en Groen werden neergelegd bij de Gouverneur en algemeen directeur van de gemeente Diepenbeek.

Op woensdag 6 maart 2019 werd dit bezwaarschrift behandeld en moesten alle betrokken partijen verschijnen voor de raad voor verkiezingsbetwistingen, een administratieve rechtbank te Brussel.

Vandaag, een week later, heeft de raad voor verkiezingsbetwistingen besloten dat de voordrachtsakten vóór de verkiezingen getekend werden en dat deze bijgevolg ongeldig zijn.

Met een belangrijk citaat uit het vonnis kunnen we dit vaststellen:

Het tijdstip van ondertekening is wel degelijk van belang, waarbij immers minimaal respect dient verleend te worden aan de wil van de kiezer en het democratisch proces van de verkiezingen. Een ondertekening vóór de verkiezingen maakt daarop een flagrante inbreuk.”      (Bron: 1819-RVERKB-0042, 11 maart 2019)

Het voltallige schepencollege wordt dus, met onmiddellijke ingang, ontzet uit hun bevoegdheden en er kunnen nieuwe coalitie onderhandelingen volgen.

Burgemeester Rik Kriekels zal later nog moeten verschijnen voor de Raad van State. Daar zal men oordelen of ook hij zijn mandaat van burgemeester moet inleveren hetgeen hij verkregen heeft met dezelfde handtekeningen als de schepenen.

Het volledige vonnis kan u HIER nalezen.

nog geen reacties

10/04/2018 00:00:00 UTC+02:00

Bijkomende parking aan PSD

  • Bijkomende parking aan PSD

Burgemeester Patrick Hermans:

“Het gemeentebestuur en de provincie hebben samen gezorgd voor 45 nieuwe parkeerplaatsen aan de Provinciale Secundaire school te Diepenbeek (PSD). In totaal zijn er nu bijna 250 parkeerplaatsen beschikbaar aan de PSD die te gebruiken zijn zowel door de gemeente als de PSD bij grote evenementen (vb: carnaval, sportevenementen, diploma uitreiking, verkiezingen, enz….).

De provincie nam de materialen voor haar rekening en de gemeente de aanleg van de parking. Samenwerken werkt.”

nog geen reacties

12/03/2018 13:59:00 UTC+01:00

Uitrol bestuurlijke handhaving door Limburgse ARIEC op kruissnelheid

  • Hell's Angels

De gemeenteraad van Diepenbeek wordt tijdens de zitting van 19 maart gevraagd het “Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid” goed te keuren.

Burgemeester Patrick Hermans:

“Het Limburgse Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC) heeft de opdracht om de Limburgse gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van georganiseerde criminele fenomenen, zoals bijvoorbeeld drugshandel, malafide autohandel of witwaspraktijken.

Daar waar de illegale onderwereld de legale bovenwereld raakt, kunnen wij immers als gemeenten  een remmende rol spelen. Door bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of in te trekken, panden te sluiten, strenge voorwaarden op te leggen, …

De ondersteuning van het ARIEC krijgt vorm met het opzetten van lokale overlegstructuren, het organiseren van voorlichtingssessies, het sluiten van panden in het kader van mensenhandel of drugshandel, …  De komende maanden zullen ook duidelijk zichtbare acties op het terrein worden uitgevoerd.

Deze “bestuurlijke aanpak” maakt dat gemeenten meer en meer behoefte hebben aan informatie uit gerechtelijke dossiers of onderzoeken. Om deze informatie op een vlotte en rechtsgeldige manier van politie en parket naar de gemeenten te laten stromen, worden daarom over de hele provincie protocollen “uitwisseling van informatie voor bestuurlijke aanpak” uitgerold. Deze protocollen worden afgesloten tussen parket, burgemeester en politie, en worden verder ondertekend door de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de arbeidsauditeur en het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC). Voor dit protocolakkoord vragen we de goedkeuring van de gemeenteraad op 19 maart.

Een concreet voorbeeld van deze aanpak is het onder vergunning plaatsen van de clubhuizen en de criminele motorbendes. Daarvoor hebben we ook een politiereglement klaar dat we ook op de dagorde van 19 maart hebben geplaatst.

We hebben op het ogenblik dan wel geen motorclubhuizen op het grondgebied van onze gemeente, maar we zien ze wel hun activiteiten ontplooien in de onmiddellijke omgeving van onze gemeente. We willen met deze reglementering motorbendes zoveel mogelijk weren uit Diepenbeek en zeer strenge voorwaarden opleggen vooraleer ze een uitbatingsvergunning te geven voor een dergelijk clubhuis.

De inplanting en exploitatie van een clubhuis van een motorbende brengt onvermijdelijk de openbare orde en rust in het gedrang (o.a. af- en aanrijden van lawaaierige motoren ook ‘s nachts, wild parkeren, …).  Criminele motorbendes deinzen er bovendien niet voor terug om elkaar  -publiek dan wel besloten- met wapens bevechten. Zowel in Belgisch als in Nederlands-Limburg hebben zich de voorbije jaren zware incidenten voorgedaan tijdens confrontaties tussen motorbendes.

Ik verwijs hierbij ook nog naar het gevaarlijke wapenmateriaal dat bij de huiszoekingen deze week in de twee clubhuizen van een motorbende  werd gevonden.

Recent werd in Genk en Leopoldsburg een politiereglement op de clubhuizen goedgekeurd en de verantwoordelijken binnen onze politiezone Limburg Regio Hoofdstad vinden het momenteel noodzakelijk een gelijkaardig reglement op te stellen in alle gemeenten/steden van onze politiezone, dus ook in Diepenbeek. Het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC Limburg)  heeft ons een model  bezorgd dat we nu dus op de gemeenteraad gaan brengen” besluit burgemeester Hermans.

nog geen reacties

07/02/2018 00:00:00 UTC+01:00

Zusters Ursulinen Diepenbeek verlaten site Wijkstraat

De Eerwaarde Zusters Ursulinen zijn een begrip in de gemeente Diepenbeek. Reeds in 1853 hebben de zusters zich gevestigd te Diepenbeek voor het organiseren van onderwijs. Vanaf 1856 betrokken ze een nieuw gebouwd klooster met klaslokalen en een internaat langs de huidige Wijkstraat in Diepenbeek. Voor velen is de gebouwenrij die in de daarop volgende jaren ontstond tot op heden een bekend en vertrouwd zicht van de dorpskern. Het kwalitatief onderwijs dat werd georganiseerd heeft met zekerheid een nog grotere impact gehad op de lokale gemeenschap. De schoolinfrastructuur kende een forse groei met uitbreiding van het aanbod met zowel buitenschoolse opvang als een kinderdagverblijf.

De organisatie van al die activiteiten wordt al een tijdje niet meer door de zustergemeenschap waargenomen maar de zusters wonen wel nog in het kloostergedeelte. Dit gebouw in neogotische stijl bevat ook een prachtige kapel en is beschermd als monument.

De gevorderde leeftijd van de zusters en hun slinkend aantal heeft de zustergemeenschap doen besluiten het klooster te verlaten. Na de “grote vakantie” gaan zij hun collega zusters in Herk de Stad vervoegen, in een meer aan de leeftijd aangepaste omgeving. 

In het licht van die verhuis hebben de zusters nog een belangrijke beslissing genomen die hun aanwezigheid in Diepenbeek toch nog verder zal symboliseren. Er werd gezocht naar een alternatieve bestemming van het kloostergebouw, liefst in de lijn met de waarden, normen en missie van de zusters Ursulinen.

Aan Probis Bouw & Ontwikkeling werd gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken het kloostergebouw op de site te herontwikkelen tot een modern en gezellig woonzorgcentrum en comfortabele assistentiewoningen. Probis B&O heeft immers een lange ervaring met het ontwikkelen van woonzorginfrastructuur. De groep bouwde ook al meerdere kloostersites succesvol om tot woon- en zorgprojecten voor senioren en ook kinderzorg. We denken hier vooral aan het befaamde Clarissenklooster in Hasselt maar ook aan de Paterssite in Rooierheide, het klooster en de school van de Dochters der Liefde in Heverlee en het Franciscanessenklooster (annex school) in Retie. Er werd voor de campus in Diepenbeek een masterplanoefening gedaan met alle spelers op de klooster- en schoolsite. Er werd gepeild naar hun huidige en toekomstige behoeften aan ruimte en de bouwkundige mogelijkheden werden grondig onderzocht. Het resultaat is een masterplan geworden voor de kloostersite, waarvan de plannen vandaag werden voorgelegd aan het gemeentebestuur om ze vervolgens af te toetsen bij alle bevoegde diensten.

De nieuwe woonzorgcampus zal bestaan uit een kleinschalig woonzorgcentrum met aanpalend
assistentiewoningen of “serviceflats”. De beschermde gevel en kapel worden bewaard. Niets doet vermoeden dat er achter die historische gevel een 40-tal mooie “rusthuis”kamers (met badkamer), en evenveel ruime en comfortabele serviceflats worden ingericht. Voor het concept van de binnentuin wordt inspiratie gezocht in de mooie Vlaamse traditie van kloostertuinen.

Het masterplan zal tenslotte ook de opportuniteit bieden voor de renovatie van lokalen voor de Buitenschoolse Kinderopvang (het Ankertje) en voor de uitbreiding van klaslokalen en refter voor de kleuter- en lagere school (het PAleiS).

Probis B&O dient kortelings de bouwaanvraag voor dit project in en hoopt de bouwwerken medio dit jaar nog op te starten.

reacties: 1

02/02/2018 09:54:44 UTC+01:00

Ontwikkeling Genk-Zuidwest kan alleen als deze geen impact heeft op de gezondheid en de leefkwaliteit van de inwoners

Het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek ziet momenteel geen reden om een positief advies te geven voor de realisering van het industriegebied Genk-Zuidwest. Vorige week raakte bekend dat de Vlaamse overheid opnieuw plannen heeft voor deze industriezone tussen het Albertkanaal en de Boudewijnlaan in Diepenbeek. Het project werd in 2007 nochtans afgevoerd na uitgebreid protest in Diepenbeek. De gemeenteraad gaf toen in de zitting van april negatief advies aan deze industriezone.

In ons land is de luchtkwaliteit recent een tikkeltje verbeterd, maar ze beantwoordt nog niet aan de aanbevelingen hierover van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Voor Diepenbeek zijn de meest recente metingen vergelijkbaar met de rest van Vlaanderen. Maar het college wil de gezondheid van de inwoners van Diepenbeek niet verder in het gedrang brengen door zonder slag of stoot nieuwe industrie aan het kanaal toe te laten. Het college wil er zeker niet weten van bedrijven die vervuilend zouden kunnen zijn en het college wil ook niet dat geraakt worden aan het natuurgebied “De Maten” rond de voorziene zone.

Gezondheid van de inwoners heeft dus prioriteit voor het college. Daarom medefinanciert Diepenbeek samen met de stad Genk en het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid ook het zogenaamde humane biomonitoringsonderzoek. Dat zoekt uit hoe negatief de impact van de emissie van Genk-Zuid is op de gezondheid van jongeren in Genk en die op Rozendaal en Lutselus in Diepenbeek wonen.

Jongeren die geboren zijn in 2001 en 2002 en woonachtig zijn in de omgeving van Genk-Zuid werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Van hen werd een bloed- en urinestaal afgenomen en werd ook gevraagd naar hun gewoonten en gezondheid. In 2010 vond reeds een eerste onderzoek naar plaats en waren de resultaten niet geruststellend te noemen. Vandaar dat het onderzoek recent nog eens herhaald werd. Het college kijkt uit naar de nieuwe resultaten die in het voorjaar van 2018 zullen bekendgemaakt worden. Het college zal dan nauwgezet bekijken of er een verbetering van de resultaten is in vergelijking met de vorige studie. Indien dit niet het geval is zijn er nog meer argumenten om de komst van Genk Zuidwest niet toe te laten.

Ook maakt het college zich zorgen wat de impact van Genk-Zuidwest zal zijn op de woonkwaliteit ten Zuiden van het plangebied (Piannesberg/Dorpheide) en is daarom een bufferzone ten Zuiden van de N702 onontbeerlijk. Die bufferzone moet een essentieel deel zijn van het uiteindelijke plangebied.

De impact van de nieuwe industriezone op de verkeersafwikkeling via de N76 zal aanzienlijk zijn. De woonkern Lutselus die nu al flink te lijden heeft van het drukke verkeer langs de N76 (verbindingsweg tussen de E313 en de314) zal de leefbaarheid nog verder zien dalen. Er bestaat een streefbeeldstudie over de N76 die gewag maakt van een ondertunneling aan het kruispunt met de Pastorijstraat, maar voorlopig zijn er geen signalen dat die snel in uitvoering zal gaan. Bovendien is de realisatie van het geplande op- en afrittencomplex aan de E313 een noodzakelijke voorwaarde die moet ingevuld worden om het extra verkeer te kunnen torsen.

De bijkomende tewerkstelling die het nieuwe bedrijventerrein aan het kanaal zal opleveren mag dan wel een pluspunt zijn, de gezondheid van duizenden inwoners van een aantal woonkernen van Diepenbeek krijgt daarop absolute voorrang, besluit het college van burgemeester en schepenen van Diepenbeek.

nog geen reacties

11/12/2017 23:19:23 UTC+01:00

Het Grote Eindrapport van Diepenbeek

  • Het Grote Eindrapport van Diepenbeek

Het Nieuwsblad heeft het afgelopen jaar verschillende Vlaamse gemeentes aan een regiotest onderworpen. Diverse thema’s zijn dit jaar de revue gepasseerd.

Diepenbeek eindigt in de top tien in Limburg met een mooie 7,2 op 10. Onze straffe gemeente staat ook in de top dertig in Vlaanderen. Diepenbeek is dus een warme en aangename gemeente om in te wonen, dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

reacties: 1

13/10/2016 11:38:21 UTC+02:00

Feest met Patrick

Dit jaar vindt voor de derde keer Feest met Patrick plaats. Het is een eigentijdse versie van het bal van de burgemeester.

Bij Feest met Patrick gaat het niet alleen over het feest, maar staat vooral het goede doel centraal. In het verleden konden we Sint-Gerardus en de 5 Diepenbeekse lagere scholen al een financieel duwtje in de rug geven. De opbrengst van het feest gaat dit jaar naar Tandem in Diepenbeek.

Deze ‘feestdag’ zal dit jaar doorgaan op vrijdag 28 oktober 2016. In de namiddag verwelkomen we ‘Bonte avond’. Dit ‘bonte’ gezelschap met  Jos Roofthooft,  Jeanke de Boy en Philomene Pruim brengen een voorstelling die je zeker niet wilt missen. Plezier verzekerd!

Feest met Patrick wordt georganiseerd door ‘VZW Vrienden van de burgemeester’.
Hopelijk ontmoeten we jullie op 28 oktober in het Ontmoetingscentrum van Rooierheide.

Hieronder vind je de folder (PDF document).
Meer informatie kan je terugvinden op de site feestmetpatrick.be

Bijlagen:

nog geen reacties

02/10/2016 21:09:09 UTC+02:00

Jaarlijkse fietscontroles in Diepenbeek

Naar jaarlijkse gewoonte houdt de politie Limburg Regio Hoofdstad bij de start van het schooljaar fietscontroles aan de scholen in Diepenbeek.

De politie Limburg Regio Hoofdstad houdt elk jaar in de maanden september en oktober fietscontroles aan de lagere scholen en de Provinciale Middenschool in Diepenbeek. “We doen dit om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verzekeren. Het is belangrijk dat zij zich goed zichtbaar in het verkeer kunnen begeven, zeker nu het opnieuw vroeger donker wordt”, aldus burgemeester Patrick Hermans.

Per lagere school gaan twee wijkinspecteurs langs om te controleren of de fietsen voldoen aan de wettelijke voorschriften. De wijkinspecteurs overhandigen hierbij aan elk kind een controlekaart waarop alle wettelijk verplichte fietsonderdelen staan aangeduid. Als een fiets niet in orde is, wordt dit aangeduid op de controlekaart zodat de ouders de nodige maatregelen kunnen nemen.

De wijkinspecteurs zijn vandaag met de eerste controle gestart in Vrije Basisschool PAleiS in het centrum van Diepenbeek. Op donderdag 29 september is de Vrije Basisschool in Rooierheide aan de beurt, op vrijdag 30 september de Vrije Basisschool in Lutselus en op woensdag 5 oktober de Gemeentelijke Basisschool in het centrum van Diepenbeek. De Provinciale Middenschool in Diepenbeek krijgt midden oktober vijf à zes wijkinspecteurs over de vloer voor de fietscontrole.

nog geen reacties

PUUR-Diepenbeek
Politiek Uit Uw Regio